Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 436

Muhammet Emin KÜRÜM ORCID Icon,İbrahim KARAASLAN ORCID Icon

Türk Bankacılık Sektöründe Takipteki Kredi Oranının Belirleyicileri

Bu çalışmanın amacı, Türk bankacılık sektöründe takipteki kredi oranının belirleyicilerinin tespit edilmesidir. 1997 yılında Thomas Wilson tarafından geliştirilen makroekonomik kredi riski modeli olan Credit Portfolio View yaklaşımına dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmada, bağımlı değişken olarak takibe dönüşüm oranı, bağımsız değişkenler olarak ise işsizlik, gayri safi yurt içi hasıla ve faiz kullanılmıştır. Gerçekleştirilen ARDL sınır testi sonucunda eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiş ve uzun dönem ARDL modeli tahmin sonuçlarına göre, işsizlik (ISSIZLIK) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. Gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında istatistiki olarak anlamlı negatif bir ilişki bulunmuştur. Faiz (FAIZ) değişkeni ile takibe dönüşüm oranı (TDO) değişkeni arasında ise istatistiki olarak anlamlı pozitif bir ilişki saptanmıştır. Toda Yamamoto nedensellik testi sonucuna göre ise faiz değişkeninden takibe dönüşüm oranına doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: ARDL Sınır Testi, Bankacılık Sektörü, Kredi Riski, Takipteki Krediler


Determinants of Non-Performing Loan Rate in the Turkish Banking Sector

The aim of this study is to determine the determinants of the NPL ratio in the Turkish banking sector. In the study, which is based on the Credit Portfolio View approach, which is a macroeconomic credit risk model developed by Thomas Wilson in 1997, the NPL ratio was used as the dependent variable, and unemployment, gross domestic product and interest were used as the independent variables. As a result of the ARDL boundary test, a cointegration relationship was determined and according to the long-term ARDL model estimation results, a statistically significant positive relationship was found between the unemployment (UNEMPLOYMENT) variable and the NPL variable. A statistically significant negative correlation was found between the gross domestic product (GDP) and the NPL variable. A statistically significant positive correlation was found between the interest rate (FAIZ) variable and the NPL variable. According to the results of the Toda Yamamoto causality test, a one-way causality relationship was determined from the interest variable to the NPL ratio.

Keywords: ARDL Boundary Test, Banking Industry, Credit Risk, Non-performing Loans

Sayfa Aralığı: 235-254


Atıf İçin

Karaaslan, İ. (2023). Determinants of Non-Performing Loan Rate in the Turkish Banking Sector. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (2), 235-254.


155