Etik İlkeler

  1. Anasayfa
  2. Etik İlkeler

Etik İlkeler

ETİK KURALLAR

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) sosyal bilimler alanındaki nitelikli bilimsel makaleleri aşağıda belirtilen etik ilkelere ve kurallara bağlı olarak yayınlayan hakemli bir dergidir. Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) için gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik süreciyle değerlendirilmekte ve ücretsiz erişimle elektronik olarak yayımlanmaktadır. Aşağıda yazarların, dergi editörünün, hakemlerin ve yayıncının etik sorumlulukları, rolleri ve görevleri yer almaktadır. Aşağıda yer alan etik ilkeler ve kurallar "Yayın Etiği Komitesi"nin (Committe on Publication Ethics - COPE - https://publicationethics.org) yönergesine göre hazırlanmıştır. Ayrıca Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) intihal ve etik dışı davranışlar olarak kabul edilen durumlara ilişkin bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yazarlar, makalenin dergi tarafından yayınlanmak üzere kabul edilmesi halinde Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) Uluslararası Lisansı altında lisanslanacağını kabul ederler. 

 

Yazarın Etik Sorumlulukları:

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) için gönderilen makaleler sosyal bilimler alanındaki özgün çalışmalar olduğunu, 

Makalelerde yararlanılan tüm kaynaklar (yazarlar, çevrimiçi sayfalar, kişisel görüşmeler vb.) için doğru ve uygun bir şekilde kaynak gösterildiğini,

Dergiye gönderilen makalelerin başka bir dergiye gönderilmediğini ve Telif Hakkı Devir Formuna bağlı hareket ettiğini, 

Makalede yer alan yazarların makaleye katkıda bulunduğunu,

Gönderilen makaleye ilişkin çıkar çatışması veya çakışması bulunan kişileri belirteceğini, 

Editör veya hakem tarafından değerlendirmeye katkı sunmak amacıyla çalışmaya ilişkin ham verileri istendiğinde iletebileceğini,

Yayımlanan bir makaleye ilişkin verileri 5 yıl süreyle saklayacağını, 

Çalışmada bir hata tespit ettiklerinde editörü ve editörler kurulunu bilgilendireceğini, düzelteceğini ya da geri çekeceğini taahhüt eder. 

Hakemlerin Etik Sorumlulukları:

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) için gönderilen tüm makaleler çift taraflı kör hakemlik süreci ile değerlendirilmektedir. Çift taraflı kör hakemlik, yansız, nesnel ve bağımsız bir değerlendirme sürecinin sağlanabilmesi için yazarların hakemlerden, hakemlerin de yazarlardan gizli tutulması anlamına gelmektedir. Hakemlere makaleler değerlendirilmek üzere dergi yönetim sisteminden iletilmektedir. Hakemlerin, değerlendirdikleri makalenin sosyal bilimler alanlarına katkısı ve makalenin yayımlanabilir olup olmadığına ilişkin kararları ve bu kararlarına ilişkin gerekçelerini içeren bir form doldurmaları gerekmektedir. Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) hakemlerinin etik sorumlulukları ve rolleri aşağıda belirtildiği gibidir:

Yalnızca uzmanlık alanlarına ilişkin makaleleri değerlendirdiklerini,

Çıkar çatışmaları bulunmayan makalelere hakemlik yapmayı kabul etmeleri beklenmektedir. Hakemler herhangi bir çıkar çatışması fark ettiklerinde editörü bilgilendireceklerimni, 

Makaleleri yansız ve nesnel olarak değerlendireceklerini,

Değerlendirdikleri makalelere ilişkin Hakem Değerlendirme Formu’nu dolduracaklarını, 

Önerilerinde kullandıkları üslubun kibar, saygılı ve bilimsel olması gerektiğini, 

Kendilerine verilen süre içerisinde değerlendirmelerini tamamlayacakları beklenmektedir.

 

Editörün Etik Sorumlulukları

Editörün ‘Yayın Etiği Komitesi’nin (Committe on PublicationEthics - COPE - https://publicationethics.org) yayınlamış olduğu ‘COPE Dergi Editörleri için Etik Davranışlar ve En İyi Uygulamalar Kılavuzu’ (COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors -https://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf) ve ‘COPE Dergi Editörleri için En İyi Uygulamalar Kılavuzu’nda (COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors -https://publicationethics.org/files/u2/Best_Practice.pdf) yer alan ve aşağıda listelenen etik sorumluluklara uyması gerekmektedir.

Editör dergide basılan tüm makalelerden yayıncılık ilkeleri çerçevesinde sorumludur. Makalelerin içeriğinden editör sorumlu tutulamaz. Editörün etik görevleri ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Derginin niteliğinin artırılması ve gelişimine katkıda bulunmak için çaba sarf edeceğini,

Yazarların ifade özgürlüğünü destekleyeceğini, 

Dergide hakem değerlendirmesinin gerekli olmadığı bölümlerin (editöre mektup, davetli yazılar, konferans duyuruları vb.) açıkça belirtildiğinden emin olacağını, 

Yayımlanan makalelerin dergi okuyucularının bilgi ve becerileriyle uyumlu olabilmesi için çaba sarf edeceğini, 

Hakemlerin bilgi ve uzmanlıklarına göre makalelerin alanında uzman kişilerce uygun bir şekilde değerlendirilmesi sağlayacağını, 

Hakemlerin bir makaleyi değerlendirmeden önce makaleye ilişkin çıkar çatışmaları bulunmadığını belirtmelerini talep edeceğini, 

Hakem değerlendirme sürecine ilişkin gerekli tüm bilgileri ve hakemlerden yapması beklenenleri hakemlere iletmesi gerektiğini, 

Hakem değerlendirme sürecinin çift taraflı kör hakemlik ile sürdürüldüğünden emin olarak yazarlara hakemleri, hakemlere de yazarları ifşa etmeyecceğini,

Hakemleri zamanlama ve performanslarına göre değerlendireceğini,

Hakemlere ilişkin bir veri tabanı oluşturarak hakemlerin performansına göre veri tabanını güncelleyeceğini, 

Hakem listesini hakemlerin uzmanlık alanlarına göre sürekli yenileyeceğini ve genişleteceğini, 

Yazarlara kendilerinden ne beklendiğine ilişkin yayım ve yazım kuralları ile örnek şablonu sürekli güncelleyeceğini,

Dergiye gönderilen makaleleri dergi yazım kuralları, çalışmanın önemi, özgünlüğü açısından değerlendireceğini ve makaleyi ilk gönderim sürecinde reddetme kararı alırsa, yazarlara bunun nedenini açık ve yansız bir şekilde ileteceğini.

Makalenin dilbilgisi, noktalama ve/veya yazım kuralları (kenar boşlukları, uygun şekilde referans gösterme, vb.) açısından tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine karar verilirse, yazarlar bu konuda bilgilendireceğini ve gerekli düzeltmeleri yapabilmeleri için kendilerine zaman tanıyacağını,

Makalelerde gönderim ve yayıma kabul tarihlerinin verileceğini,

Yazarların makalelerinin durumuna ilişkin bilgi talebi olduğunda çift taraflı kör hakemlik sürecini bozmayacak şekilde yazarlara makalelerinin durumuna ilişkin bilgi vereceğini, 

Yeni editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarını ileteceğini ve kendilerinden beklenenleri açıklamayı,

Editörler kurulu üyelerine yayım ve yazım kurallarının en güncel halini ileteceğini,

Editörler kurulu üyelerini değerlendireceğini ve derginin gelişimine aktif olarak katılım gösterecek üyeleri editörler kuruluna seçeceğini,

Editörler kurulu üyelerini derginin gelişimini desteklemek ve sorumlulukları yerine getirmeye ilişkin bilgilendireceğini taahhüd eder.

 

Yayıncının Etik Sorumlulukları:

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS), SRA Academic Publishing tarafından yayımlanmaktadır. Yayıncının etik sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

Yayıncı, Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) kapsamında makale yayımlama sürecinde karar merciinin ve hakemlik sürecinin editörün sorumluluğu olduğunu, 

Yayıncı derginin web sayfasında derginin açık, elektronik ve ücretsiz erişimini sağlayacağını,

Tüm resmi ve yasal süreçleri yürüteceğini,

Vergi ve harç gibi yükümlülükleri karşılayacağını taahhüd eder.

 

İntihal ve Etik Dışı Davranışlar

Journal of Current Researches on Social Science (JoCReSS) için gönderilen tüm makaleler basılmadan önce IThenticate (http://www.ithenticate.com/) ya da Turnitin (https://www.turnitin.com/) benzerlik programı ile taranmaktadır. Benzerlik oranının %20'den fazla çıkmaması beklenir. %20'nin altında olan makaleler yayına kabul edilir. Bu oranı aşan makaleler ayrıntılı olarak incelenir ve gerekli görülürse gözden geçirilmesi ya da düzeltilmesi için yazarlara geri gönderilir, intihal ya da etik dışı davranışlar tespit edilirse makale doğrudan reddedilir.

Aşağıda etik dışı bazı davranışlar listelenmiştir:

Çalışmaya fikren katkıda bulunmayan kişilerin yazar olarak belirtilmesi.

Çalışmaya fikren katkıda bulunan kişilerin yazar olarak belirtilmemesi.

Makale yazarın yüksek lisans/doktora tezinden ya da bir projeden üretilmişse bunun belirtilmemesi.

Dilimleme yapılması yani, tek bir çalışmadan birden fazla makale yayımlanması.

Gönderilen makalelere ilişkin çıkar çatışmalarının veya çakışmasının bildirilmemesi.

Çift taraflı kör hakemlik sürecinin deşifre edilmesi.