Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Hukuk

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 433

Sevda Yaşar COŞKUN ORCID Icon,Munise Seray Göncü Döner ORCID Icon

Rekabet Kurulu Kararları Işığında Anonim ve Limited Ortaklıklarda Yöneticilerin Rekabet Hukuku İhlallerinden Doğan Sorumluluğu

Rekabet Hukukunun amacı en genel ifadesiyle piyasalardaki rekabetin korunması ve sağlıklı olarak işlemesidir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (RKHK) mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve uygulamalar ile piyasada hâkim durumda bulunan teşebbüslerin hâkim durumlarını kötüye kullanmaları ve piyasadaki rekabeti bozacak ya da hâkim durum oluşturacak birleşme ve devralmalar yasaklanmıştır. RKHK’da, rekabet hukuku ihlallerinin hem kamu hukuku hem de özel hukuk bakımından sonuçları hükme bağlanmıştır. Anonim ve limited ortaklıklarda yöneticilerin rekabet hukuku ihlallerinden dolayı hukuki, cezai ve idari olmak üzere üç tür sorumluluğu gündeme gelebilecektir. Hukuki sorumluluk yöneticilere karşı tazminat talebinde bulunulup bulunamayacağı anlamına gelmektedir. Hukuki sorumluluğun tespiti bakımdan Türk Ticaret Kanunu (TTK) hükümleri uygulama alanı bulmaktadır. TTK’da limited ortaklıklarda yöneticilerin sorumluluğu konusunda anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelere atıf yapılmış olması nedeniyle, hukuki sorumluluk açısından her iki ortaklık bakımından da aynı hükümler uygulama alanı bulacaktır. Teşebbüs yöneticilerinin cezai sorumluluğu bakımından ise hukukumuzda rekabet hukuku ihlalleri nedeniyle cezai sorumluluk öngören herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktadır. Anonim ve limited ortaklıklarda yöneticilerin rekabet hukuku ihlalleri nedeniyle idari sorumluluğu da meydana gelebilmektedir. Rekabet hukuku ihlalleri söz konusu olduğunda idari yaptırım uygulama yetkisine sahip olan Rekabet Kurulu, teşebbüslere rekabet hukuku ihlali gerekçesiyle idari yaptırım uygulayabildiği gibi, teşebbüs yöneticilerine de idari yaptırım uygulama yetkisine sahiptir (RKHK m.16/4). Bu çalışmanın konusunu, Rekabet Kurulu’nun, rekabet hukuku ihlali gerekçesiyle, anonim ve limited ortaklık yöneticilerine yaptırım uyguladığı kararlar oluşturmaktadır. Doküman inceleme yöntemiyle yürütülecek çalışmada söz konusu Kurul kararlarında ortaklık türü, sektörler, dönemsellik ve rekabet ihlali türü açısından farklılık olup olmadığı sorularının cevabı aranacaktır.

Anahtar Kelimeler: Rekabet Hukuku, Ortaklıklar Hukuku, Anonim ve Limited Ortaklık Yöneticilerinin Sorumluluğu, Rekabet İhlalleri, Rekabet Kurulu.


Responsibility of Managers for Competition Law Infringement in Joint Stock and Limited Companies in the Light of Competition Board Decisions

The purpose of Competition Law is to protect the competition in the markets in the most general terms and to function in a healthy way. In the Law on the Protection of Competition (RKHK), it is forbidden to misuse the dominant positions of the enterprises that dominate the market with agreements, decisions and practices that prevent, disrupt or restrict competition in the goods and services markets, and mergers and acquisitions that will disrupt or create a dominant situation in the market. In the Law on the Protection of Competition, it has ruled on the consequences of competition violations in terms of both public and private law. In joint stock and limited companies, three types of liability of managers, legal, criminal and administrative, may be raised for competition law infringement. Legal liability means that compensation can be claimed against managers. In terms of the criminal responsibility of enterprise managers, there are no legal regulations in our law that stipulate criminal responsibility for competition law infringement. In joint stock and limited companies, administrative responsibility of managers may also occur due to competition law infringement. The subject of this study is the examination of the responsibility of managers for competition law infringement in joint stock and limited companies in the light of the decisions of the Competition Board decisions. In the study to be carried out by document analysis method, the answers to the questions of whether there are differences in the decisions of the Board in terms of company types, sectors, periodicity and type of competition law infringement will be sought.

Keywords: Competition Law, Corporate Law, Responsibility of Joint Stock and Limited Companies Managers, Competition Violations, Competition Board.

Sayfa Aralığı: 151-184


Atıf İçin

Coşkun, S. Y. (2023). Responsibility of Managers For Competition Law Infringement in Joint Stock And Limited Companies in The Light Of Compeiıtion Board Decisions. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 151-184.


189