Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Bankacılık ve Sigortacılık

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 470

Nuray İSLATİNCE ORCID Icon

Kredi Riski Yönetimi ve Micro Makro Değişkenlerin Finansal Performans İlişkisi: Türk Mevduat Bankaları (2012-2022) Analizi

Özet Ülkelerin ekonomik gelişmesi ve sürdürülebilirliğinde finansal piyasaların işlerliği son derece önemlidir. Bankalar ekonomik büyümenin finansmanında önemli bir rol oynar ve ekonomik faaliyetlerin hayati unsurlarıdır. Bankalar ihtiyaç duyulan fonların arz edenlerden talep edenlere transferini gerçekleştirerek finansal sitemin işlerliğine önemli bir destek sağlar. Bu durum ancak iyi işleyen bir kredi mekanizmasının en uygun kredinin en uygun yatırımlarda değerlendirilmesi ile anlam kazanır. Ancak daha da önemlisi sisteme kredi olarak aktarılan kaynakların faiz ve anapara olarak vadesinde geri dönmesinin sağlanmasıdır. Ancak vadesinde geri dönmeyeceği öngörülen krediler için kredi riski gündeme gelecektir. Kredi riski, borçlunun ödemelerini taahhüt ettiği şekilde yerine getirmediği durumda bankanın zarar görme olasılığıdır. Geri dönmeyen krediler bankaların karını ve özsermayesini azaltır, bu durum bankanın yükümlülüklerini yerine getirememesine yol açarak bankaların iflasına dahi yol açabilir. Bankacılık sektörü, reel ekonomi ile finans sistemi arasında koordinasyonu gerçekleştiren ve makroekonomik istikrar ve sürdürülebilirliği sağlayan kuruluşlar topluluğudur. Bu çalışmada ROA ve ROE ile NPL, KO, CAR, MP, LR ilişkisinde AQ, NIM, LLP, BSİZE, INF ve AGE göstergelerinin ilişkideki aracılık durumunun incelenmesi amacı ile hiyerarşik regresyon analizi uygulanmıştır. Sonuç olarak ROA ve ROE düzeylerine direk etkisi olan NPL, KO, CAR, MP ve LR düzeylerinin dolaylı etkisi olarak düşünülen AQ, NIM, LLP, BSİZE, INF ve AGE düzeylerinden kısmen de olsa dolaylı olarak etkilendiği görülmüştür. Kurulan her iki modelde aracılık etkisinin olduğu ifade edilse de tüm değişkenlerin modelde yer alamaması ilişkinin kısmi düzeyde aracılığa sahip olduğunun göstergesi olarak ifade edilebilir..

Anahtar Kelimeler: Bankacılık Sektörü, Kredi Riski Yönetimi, Finansal Performans


The Relationship between Credit Risk Management and Micro Macro Variables with Financial Performance: Analysis of Turkish Deposit Banks (2012-2022)

The functionality of financial markets is extremely important for the economic development and sustainability of countries. Banks play an important role in financing economic growth and are vital elements of economic activity. Banks provide significant support for the functionality of the financial system by transferring the needed funds from those who supply them to those who demand them. This situation only makes sense with a well-functioning credit mechanism and the use of the most suitable loans for the most appropriate investments. However, what is more important is to ensure that the resources transferred to the system as loans are returned in the form of interest and principal on maturity. However, credit risk will come to the fore for loans that are expected to not be repaid on maturity. Credit risk is the possibility of the bank suffering losses if the debtor does not fulfil his payments as promised. Non-performing loans reduce banks' profits and equity capital, which may cause the bank to fail to fulfil its obligations and may even lead to bankruptcies. The banking sector is a group of institutions that coordinates the real economy and the financial system and ensures macroeconomic stability and sustainability. In this study, hierarchical regression analysis was applied to examine the mediation status of AQ, NIM, LLP, BSIZE, INF and AGE indicators in the relationship between ROA and ROE and NPL, KO, CAR, MP, LR. As a result, it has been observed that NPL, KO, CAR, MP and LR levels, which have a direct effect on ROA and ROE levels, are indirectly affected by AQ, NIM, LLP, BSize, INF and AGE levels, which are considered to be indirect effects. Although it is stated that there is a mediation effect in both models, the fact that not all variables are included in the model can be expressed as an indication that the relationship has partial mediation.

Keywords: Banking Sector, Credit Risk Management, Financial Performance

Sayfa Aralığı: 455-468


Atıf İçin

İslatince, N. (2023). The Relationship between Credit Risk Management and Micro Macro Variables with Financial Performance: Analysis of Turkish Deposit Banks (2012-2022). Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (4), 455-468.


80