Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Çalışma Ekonomisi

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 469

Fulya ÇINAR ORCID Icon

Türkiye’de Yoksulluk ile Enflasyon ve Faiz İlişkisi

Yoksulluk tüm toplumlarda farklı boyutlarda ortaya çıkan sosyoekonomik bir sorundur. Kavramın tarihsel arka planı incelendiğinde başlangıçta temel ihtiyaçlardan yoksunluk durumu olarak tanımlandığı görülmektedir. Ancak sosyal bir varlık olan insanın ihtiyaçları, değişen dünya ile birlikte sürekli güncellenmektedir. Dolayısıyla sosyoekonomik yapının dinamizmi içinde yoksulluğun tanımı her geçen gün yeniden şekillenmektedir. Buna bağlı olarak yoksulluğu ortaya çıkaran faktörler de ihtiyaçlar ölçüsünde değişiklik göstermektedir. Günümüzde yoksulluğa neden olan pek çok sosyoekonomik faktör bulunmaktadır. Bu faktörler toplumların gelişmişlik seviyesine göre değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yoksulluk olgusu özellikle ekonomik faktörler ekseninde şekillenmektedir. Bu faktörlerin harcama, tüketim ve gelir dağılımı üzerinde yaratmış olduğu bozucu etkiler o toplumda yaşayan yoksulları direkt ve derinden etkilemektedir. Bu çalışma yoksulluğa neden olan makroekonomik faktörler arasında yer alan enflasyon ve faiz oranlarının yoksullukla ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışmada öncelikle değişkenlerin kavramsal çerçevesi çizilmiştir. Ardından Türkiye’nin 2006-2022 dönemine ait yoksulluk, faiz ve enflasyon oranları verilerinden yararlanılarak bu veriler arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla değişkenlere Granger Nedensellik Testi ve Engle-Granger Eşbütünleşme Testi uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, yoksulluk ile enflasyon ve faiz arasında eşbütünleşme ilişkisinin saptandığını, bu değişkenlerin uzun dönemde birlikte hareket ettiğini göstermektedir. Değişkenlerin nedensellik ilişkisine dair bulgularda ise, faiz ile yoksulluk arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yoksulluk, Faiz Oranı, Enflasyon.


The Relationship between Poverty and Inflation and Interest in Turkey

Poverty is a socioeconomic problem that appears in different dimensions in all societies. When the historical background of the concept is examined, it is seen that it was initially defined as a state of deprivation of basic needs. However, the needs of man, who is a social being, are constantly updated with the changing world. Therefore, the definition of poverty is reshaped day by day within the dynamism of the socioeconomic structure. Accordingly, the factors that cause poverty also change in line with the needs. Today, there are many socioeconomic factors that cause poverty. These factors may vary according to the level of development of societies. In countries such as Turkey, the phenomenon of poverty is shaped especially on the axis of economic factors. The distortive effects of these factors on expenditure, consumption and income distribution directly and deeply affect the poor living in that society. This study aims to analyse the relationship between inflation and interest rates, which are among the macroeconomic factors that cause poverty, and poverty. In this context, firstly, the conceptual framework of the variables is drawn. Then, Granger Causality Test and Engle-Granger Cointegration Test were applied to the variables in order to determine the relationship between poverty, interest and inflation rates of Turkey for the period 2006-2022. The findings of the study show that there is a cointegration relationship between poverty, inflation and interest rates and that these variables move together in the long run. Regarding the causality relationship of the variables, a causality relationship was found between interest rate and poverty.

Keywords: Poverty, Interest Rate, Inflation.

Sayfa Aralığı: 431-454


Atıf İçin

Çınar, F. (2023). The Relationship between Poverty and Inflation and Interest in Turkey. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (4), 431-454.


210