Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Spor

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 377

Takım Sporları ve Siklet Sporcularının Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Beslenme Alışkanlıklarının İncelenmesi

Şevki KOLUKISA ,Tuğçe CALÇALI

Bu çalışmanın amacı takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıklarının incelenmesidir. Araştırma grubunu 2020-2021 yılı içerisinde Türkiye evreninde takım sporları ve siklet sporlarında kulüplerde lisanslı sporcu olan,18-32 yaş grubu 81 kadın, 129 erkek toplam 210 aktif sporcu oluşturmuştur. Bu çalışmada, kişisel bilgiler, sağlık durumu, beslenme bilgi düzeyi ve beslenme alışkanları olmak üzere toplam dört bölümden oluşan anket yöntemi kullanılmıştır. Kategorik değişkenlerin frekans ve yüzde bilgileri, sürekli değişkenlerin ortalama ve standart sapma değerleri verilmiştir. Ayrıca spor yapma yılı ve kilo değişkenleri için normallik varsayımları Kolmogorov-Smirnov testi ile incelenmiştir. İncelenen değişkenlerin normal dağılıma sahip olmadığı görülmüştür. Değişkenler normal dağılıma sahip olmadığından dolayı, düzey sayısı iki olan değişkenlerin analizinde Mann-Whitney-U testi kullanılmıştır. Branş değişkeni ile anket çalışmasında yer alan diğer tüm kategorik değişkenler arasındaki ilişki ise ki-kare analizi ile incelenmiştir. Çalışmada kullanılan tüm analizler IBM-SPSS-21 programında yapılmıştır. Araştırmada deneklerden elde edilen verilere göre cevabınız evet ise; beslenme ile ilgili bilgileri nereden edindiniz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,034* <α=0.05). Takım sporları branşında ve sıklet sporcularında beslenme bilgisi edinme oranı %40,95 okuldan alınan eğitimle elde edildiği tespit edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda günlük ortalama kaç litre su tüketirsiniz sorusuna sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,015 <α=0.05). Her iki grupta su tüketimi oranı %53,33’ü ile 1.5-2 litre olarak tespit edilmiştir. Yapılan ki-kare analizi sonucunda sigara ve alkol kullanıyor musunuz sorusuna, sporcuların branşa yönelik verdikleri cevapların arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p=0,050 <α=0.05). Sporcuların %62,86 oranında alkol ve sigara kullandığı tespit edilmiştir. Araştırmada sporculardan elde edilen verilere göre takım sporları ve siklet sporcularının beslenme bilgi düzeyleri ve beslenme alışkanlıkları incelendiğinde iki grubun beslenme bilgi düzeyleri ve besin alımı konusunda büyük oranda yeterli bilgiye sahip oldukları, ancak beslenme alışkanlıklarının sportif performans ve sporcu sağlığı açısından yeterli olmadığı ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Spor, Takım sporları, Siklet sporları, Alışkanlık


Examination of Nutritional Knowledge Levels and Eating Habits of Team Sports and Weight Athletes

The aim of this study is to analyze the nutritional knowledge levels and eating habits of team sports and weight athletes. The study group consisted of a total of 210 active athletes, 81 females and 129 males, aged 18-32, who are licensed athletes in clubs in team sports and weight sports in the Turkey in 2020-2021. In this study, a questionnaire method consisting of four parts, including personal information, health status, nutritional knowledge level and eating habits, was used. Frequency and percentage information of categorical variables, mean and standard deviation values of continuous variables were presented. In addition, the normality assumptions for the years passed with sports and weight variables were examined by the Kolmogorov-Smirnov test. It has been found that the variables analyzed do not have a normal distribution. Accordingly, the Mann-Whitney-U test was used in the analysis of variables with a level number of two. The relationship between the branch variable and all other categorical variables in the survey study was examined by Chi-square analysis. All analyses used in the study were conducted in the IBM-SPSS-21 program. According to the data obtained from the subjects in the study, a statistically significant relationship was found between the answers given by the athletes for the branch to the question " what is the source of your nutritional knowledge" (P = 0.034 * <α = 0.05). It was found that 40.95% of team sports and weight athletes received nutritional knowledge in line with the education they got. As a result of the analysis, a statistically significant relationship was found between the responses of athletes related to the branch regarding the question of "How many liters of water you consume daily on average?" (p=0.015 < α=0.05). Water consumption rate in both groups was determined as 53.33% corresponding to 1.5-2 liters. As a result of the chi-square analysis, a statistically significant relationship was found between the responses of athletes related to the branches regarding the question of whether they smoke and drink alcohol (p=0.050 <α=0.05). It was found that 62,86% of athletes smoke and consumed alcohol. When the nutritional knowledge and nutritional habits of team sports and weight athletes were examined according to the data obtained from the athletes in the study, it was found that the two groups had sufficient knowledge about their nutritional knowledge and food intake. However, their eating habits were poor in terms of athletic performance and athlete health.

Keywords: Nutrition, Sports, Team Sports, Weight Sports, Habit


102