Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 468

Abdullah ARKAN ORCID Icon

Özel Eğitim ve Öğretmenlik

Bu çalışmanın amacı; ülkemizde özel eğitim öğretmenlerinin yetiştirilmesini etkileyen faktörlere odaklanarak, öğretmen yetiştirme sürecinin betimlenmesidir. Ayrıca, günümüzde özel eğitimde öğretmen yetiştirme sürecinde ortaya çıkan sorunları ortaya koymak ve bu sorunları çözmek için öğretmen yetiştirme sürecinin ve sonuçlarının niteliğini artırmak amacıyla yeterlilik temelli bir öğretmen yetiştirme modelini Almanya – Türkiye karşılaştırması ile de desteklenmiştir. Bununla birlikte özel eğitime muhtaç öğrencilerin bilişsel yönü, dil gelişimi, fiziksel yapısı, sosyal ve duygusallık alanlarında yaşıtlarına göre farklı gösterdikleri noktalara ve destek eğitimine ihtiyaç duydukları alanlara göre incelenmiştir. “Özel Eğitim”; Milli Eğitim Temel Kanunu kapsamında genel eğitim sistemi içerisinde değerlendirilmekte ve gereksinimi olan bireylere yönelik özel önlem ve uygulamalar alınması gerektiği belirtilmektedir. Bireysel olarak hazırlanmış yöntem, teknik ve araçlarla ve engelli bireyler için özel ortamlarda her engel türüne ve derecesine yönelik olarak farklı özelliklere sahip gruplar için farklı olarak geliştirilmiş eğitim programı ve planlarıyla sunulmasına ihtiyaç olduğu belirtilebilir. Sonuç olarak; özel gereksinime sahip olan bireyler gösterdikleri yetersizlik alanlarına göre sınıflandırmalar yapılarak bireylerin yetersizlik derecesine göre eğitim ortamlarının farklılaşması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Özel eğitim, öğretmenlik, özel eğitim öğretmenliği


Special Education and Teaching

The purpose of this study; It is a description of the teacher training process by focusing on the factors affecting the training of special education teachers in our country. In addition, a competency-based teacher training model was supported by a comparison between Germany and Turkey in order to reveal the problems that arise in the teacher training process in special education today and to increase the quality of the teacher training process and its results in order to solve these problems. In addition, students in need of special education were examined according to the points in which they differ from their peers in the areas of cognitive aspect, language development, physical structure, social and emotionality, and the areas in which they need support education. "Special education"; It is evaluated within the general education system within the scope of the Basic Law of National Education and it is stated that special precautions and practices should be taken for individuals in need. It can be stated that there is a need to provide disabled individuals with individually prepared methods, techniques and tools, and differently developed training programs and plans for groups with different characteristics for each type and degree of disability in special environments for disabled individuals. In conclusion; Individuals with special needs were classified according to their areas of disability and it was concluded that educational environments should be differentiated according to the degree of disability of the individuals.

Keywords: Special education, teaching, special education teaching.

Sayfa Aralığı: 419-430


Atıf İçin

Arkan, A. (2023). Special Education and Teaching (2023). Problems Faced by Primary Mathematics Teachers and Solution Suggestions. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (4), 419-430.


162