Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 392

Havayolu Taşımacılığı Kalite Yönetim Sistemlerı: Covid-19 Sürecinden Bir Örnek

Selay ÖZÇELİK ,Eren DURMUŞ,ÖZDEMİR

Çalışmanın amacı Covid-19 döneminde Türkiye’de faaliyet gösteren bir havacılık işletmesinin kalite yönetim sistemlerinde karşılaştığı sorunları kalite yönetim sistem fonksiyonları açısından gözlemlemeye çalışmaktır. Güvenlik ve emniyet esasına dayalı uygulamaları içeren yapısı gereği havayolu taşımacılığında faaliyet gösteren işletmeler ulusal/uluslararası alanda belirlenmiş kalite standartlarına uyumlu rekabet etmek durumundadır. Bu durum hava yolu işletmelerinin kalite yönetim sistemlerine uygun hizmetler sunmasının önemini ortaya çıkartmıştır. Bilhassa 2019 yılı sonu itibari ile tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 süreci ile havayolu taşımacılığında değişen birtakım uygulamalar nedeniyle kalite yönetim sistemlerinde birtakım sorunlar oluştuğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın veri toplama aşamasında T.C. Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) Uyumluluk İzleme Fonksiyonunun Uygulanmasına İlişkin Talimatları dikkate alınarak oluşturulmuş görüşme formundan yararlanılmıştır. Veriler Türkiye’de faaliyet gösteren charter havayollarının öncülerinden olan bir şirketin kalite direktörü ve kalite uzmanı ile yapılan derinlemesine görüşmeler yoluyla toplanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Havayolu Taşımacılığı, Kalite Yönetim Sistemi, Kalite Yönetim Sistem Fonksiyonları, Covid 19


Quality Management Systems in Aviation Transport: An Example from the Covid-19 Process

The purpose of the study is to try to observe problems encountered by an airlines firm operating in Turkey in relation to their quality management systems during Covid-19 period with respect to quality management system functions. Due to its structure covering practices based on security and safety rules, enterprises operating in aviation transportation field have to compete with complying with quality standards determined in national/ international field. This situation reveals importance of provision of services in conformity with quality management systems by airline corporations. Especially due to certain changed practices in airways transportation due to COVID-19 process impacting the whole world as of end of year 2019, it was observed that certain problems occurred in quality management systems. For data collection stage of the research, interview form, which was created by taking into account the instructions for the implementation of the Compliance Monitoring Function of the General Directorate of Civil Aviation (SHGM) of T.R. Ministry of Transport, was used. The data were collected through in-depth interviews with the quality director and quality specialist at a company that is one of the pioneers of charter airlines operating in Turkey.

Keywords: Aviation Transportation, Quality Management System, Quality Management System Functions


76