Yıl:2020   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 353

Aysel Anıl GÜNDÜZALP ,Arzu ŞENER

Hanehalkı Borçlanma Düzeyinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Dünyada ve ülkemizde ekonomik değişimlerin yaşandığı küresel ortamda, bireysel kredi ve kredi kartı kullanımının yaygınlaştığı görülmektedir. Bu durum hem bireysel hem de hane halkının borçlanma düzeyini artıran bir etkendir. Gerek tüketicilerin finansal memnuniyetinin artırılarak finansal problemlerinin azaltılması gerekse ekonomik sistemin sürdürülebilir olması için borçlanma düzeyinin azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle bu çalışmanın temel amacı, bireylerin borçlanma düzeyi ile demografik ve sosyoekonomik faktörler arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Araştırmanın verileri, Ankara’nın Çankaya, Keçiören ve Mamak ilçelerinde yaşayan 300 birey ile yüz yüze yapılan görüşmeler sonucu edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre yaş, çocuk sayısı, ailedeki kişi sayısı, gelir, kredi kartı sayısı ve kredi kartı limiti arttıkça bireysel borçlanma düzeyi artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Borçlanma düzeyi, Demografik faktörler, Sosyoekonomik faktörler


Examining the Level of Household Debt in Terms of Some Variables

The usage of individual credit and credit card is seen getting wider in the global environment where economic changes taking place in our country and world. This situation is a factor which increases both individual and household’s level of debt. Decreasing debt level has a great importance for both diminishing financial problems via increasing consumers’ financial satisfaction and becoming economic system sustainably. For this reason, the main purpose of this research is to examine the relationship between demographic, socioeconomic factors and the level of individual debt. The data of the study were obtained Çankaya, Keçiören and Mamak districts of Ankara, vis face to face interviews with 300 individuals. According to research results, when age, number of children, family size, income, number of credit card and credit card limit increase, the level of individual debt is also increases.

Keywords: Level of debt, Demographic factors, Socioeconomic factors


173