Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 4   Alan: Grafik Tasarım

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 465

Başak ÇAKMAK ORCID Icon

Grafik Tasarımın Temel Taşı: Tipografi Bilişi

Bu makale, tipografi ve grafik tasarımın birbirine olan bağlantısını detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bu bağlamda, tipografinin okunabilirliği artırma, bilişsel süreçleri yönlendirme ve duygusal bağlantılar kurma noktasındaki kritik etkisi vurgulanmıştır. Tipografi ve grafik tasarım arasındaki temel ilişkinin saptanmasından başlanarak, yazı tipinin seçimi ve tasarımının, okunabilirlikten görsel hiyerarşiye, marka kimliğinden estetik değere kadar olan geniş bir yelpazede nasıl kritik bir role sahip olduğu incelenmiştir. Çeşitli disiplinlerden alınan bilgiler ışığında, tipografinin bilişsel ve duygusal tepkiler üzerindeki derin etkisi tartışılmıştır. Okunaklılık, okunabilirlik, boşluk kullanımı, renk kontrastı ve yazı tipi karmaşıklığı gibi önemli unsurların yazılı iletişimin etkililiği üzerindeki rolü ayrıntılı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca, tipografinin sadece işlevsel bir araç olmadığı, aynı zamanda toplumsal değerler ve bireysel deneyimlerle nasıl iç içe geçtiği üzerinde durulmuştur. Akademik kaynaklara dayanarak yapılan bu inceleme, tipografinin iletişim tasarımının hem estetik hem de işlevsel yönlerini nasıl zenginleştirdiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Grafik Tasarım, Tipografi Bilişi, Yazı Tipi


The Cornerstone of Graphic Design: Typography Cognition

This article delves into the intricate relationship between typography and graphic design in a comprehensive manner. Within this context, the pivotal role of typography in enhancing readability, directing cognitive processes, and establishing emotional connections has been emphasized. Starting with the identification of the fundamental relationship between typography and graphic design, the study examines how the choice and design of typefaces play a critical role across a broad spectrum, from readability to visual hierarchy, and from brand identity to aesthetic value. Drawing insights from various disciplines, the profound influence of typography on cognitive and emotional responses has been discussed. Key elements such as legibility, readability, space utilization, color contrast, and typeface complexity and their impact on the effectiveness of written communication are meticulously explored. Moreover, the study underscores that typography is not merely a functional tool but also intertwines with societal values and individual experiences. Based on academic references, this review demonstrates how typography enriches both the aesthetic and functional facets of communication design.

Keywords: Graphic Design, Typeface, Typography Cognition

Sayfa Aralığı: 345-354


Atıf İçin

Çakmak, B. (2023). The Cornerstone of Graphic Design: Typography Cognition. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (4), 345-354.


29