Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Güzel Sanatlar

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 106

Neslihan KIYAR

Alternatif Bir Yüzey Olarak Duvar

Duvar üzerine bir şeyler çizme, bilinmeyen tarihin gizemli eylemlerinden biri olmuş, günümüze kadar süregelmiştir. Biz buna ister büyü/din etkisi, ister sanat, ister mesaj kaygısı diyelim, öngörümüz illa ki bir amaç uğruna yapılmış olduklarıdır. Taşınabilir yüzeyler dışında (kil tabletler, el yapımı kağıtlar, kıyafetler vs.) farklı coğrafyalardaki taşınamaz mağara yüzeyleri ve kayalara kazınan damgalar/petroglifler bize herhangi bir mesajı iletmenin ilk örneklerinin varlığını kanıtlar niteliktedir. Araştırmada duvarlara yazılan bu yazı ve çizimlerin kayıt ya da mesaj kaygısı ile günümüze kadar ulaşması dışında, sanatsal, kültürel ve politik iletilere nasıl dönüşüp devamlılığını sürdürmüş olduğu aydınlatılmaya çalışılacaktır. Bu çerçevede, sosyal yaşam içinde, cadde/sokaklardaki duvarlarda, köprü ayaklarında, tren istasyonlarında vb. yüzeylerde sıklıkla karşılaştığımız graffiti ve diğer örneklerin nasıl bir anlatıyı temsil ettiği ana problem durumunu ifade etmektedir. Söz konusu bulgulara dayanarak alternatif, evrensel ve popüler bir dışavurum dili haline gelen graffitinin semiyotik bağlamına dair sonuçlar sunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: Damga, Petroglif, Graffiti, Yüzey, Semiyotik


Wall as an Alternative Surface

Drawing something on the wall has been one of the mysterious actions of the unknown history, continued up to today. Either we say this a magic/ religion effect, art or message anxiety, our foresight is that they have been done for the sake of an aim. The immobile cave surfaces in different geographies and tamgas/petroglyphs which were scraped onto rocks, except mobile surfaces (clay tablets, hand-made papers, clothes etc.) are the characteristics to prove the first examples of sending a message. Except the fact of reaching of these writings and drawings up to this date which were written onto the walls in the research with the anxiety of record or message, they will be tried to be illuminated how they have transformed and maintained their continuity to the cultural and political sendings. In this frame; graffiti and the other examples which we usually encounter in the surfaces of social life, on the walls of streets, in the feet of bridges, at train stations express etc. express the main problem situation how they represent the story. Based on the topic matter findings; the results about the semiotic context of graffiti will be presented which has become an alternative, universal and popular expression language.

Keywords: Tamga, Petroglyph, Graffiti, Surface, Semiyotic


371