Year:2022   Volume: 12   Issue: 3   Area: Mimarlık

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 423

Kıymet Pınar KIRKIK AYDEMİR ORCID Icon,Selma ÇELİKYAY ORCID Icon,Yıldız SARAR ORCID Icon

The Importance of Threasholds in Vusual Perception Assesment: Examples of İstanbul-Maçka Street

Streets, which are one of the places where publicity is most intense. Streets constıtude of city more than ¼. Streets are very important in terms of mobility and placemaking. Social behaviour on the Street is the result of the interaction between people and the environment. As horizontal and vertical components on the street “thresholds” are interfaces that affect the current appearance of the street. People first communicate with the urban environmet through visual perception. In the study three wide angle Street view were taken on Maçka Street and the “threshold” interface that increase the visual perception were photographed. Visual impact on Maçka Street is being evaluated 10 experts on the subjects. Analytical Hierarchy Process (AHP) and Multi-Criteria Decision Making Technique (PROMETHEE) are used in the study based on social analysis. Three wide angle Street view are evaluated on the basis of criteria determined with in the scope of gestalt principle and urban design theories. Each determined main criteron and sub-criteria are compared among themselves. The results from the three street views are digitized and show on the Geometric Plave Analysis (GAIA) as (+1) (positive) and (-1) (negative) distribution. In the study, the effect of thresholds on the formation of visual perception on Maçka Street was determined through three wide angle street views. It is seen that the “ threshold” in the built environment affect the visual perception positively and are effective in the formation of intensive usage areas in Maçka Street.

Keywords: Street, Gestalt, Threshold, Place, Maçka


Görsel Algı Değerlendirmesinde “Eşiklerin” Önemi: İstanbul-Maçka Caddesi Örneği

Kamusallığın en yoğun yaşandığı yerlerden biri caddelerdir. Caddeler kentsel alanların ¼’ünden fazlasını oluşturmaktadır. Caddeler haraketlilik ve “mekân yaratma” özellikleri açısından oldukça önemlidir. Cadde üzerinde sosyal davranış, insan ve ortam arasındaki karşılıklı etkileşimin bir sonucudur. Cadde üzerindeki yatay ve dikey bileşenler olarak “eşik”ler caddenin mevcut görünümünü etkileyen arayüzlerdir. İnsanlar kentsel çevre ile ilk olarak görsel algı aracılığı ile iletişim kurmaktadır. Çalışmada Maçka Caddesi’nde geniş açılı üç cadde görünüşü alınarak, görsel algıyı artıran “eşik” arayüzleri fotoğraflandırılmıştır. Alanında uzman 10 kişi tarafından caddede oluşturduğu görsel etki değerlendirilmektedir. Sosyal analize dayalı çalışmada Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) ve Çok Kriterli Karar Verme Tekniği (PROMETHEE)’den yararlanılmaktadır. Geniş açılı üç cadde görünüşü, Gestalt ilkeleri ve kentsel tasarım kuramları kapsamında belirlenen kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. Belirlenen her bir ana kriter ve alt kriter kendi arasında karşılaştırılmaktadır. Üç cadde görünüşünden elde edilen sonuçlar sayısallaştırılarak, Geometrik Düzlem Analizi üzerinde (GAIA) (+1) (pozitif) ve (-1) (negatif) dağılımın şeklinde gösterilmektedir. Çalışmada geniş açılı üç cadde görünüşü üzerinden Maçka Caddesi’nde eşiklerin görsel algının oluşmasındaki etkisi tespit edilmiştir. Yapılı çevre içerisinde eşiklerin Maçka caddesinde görsel algıyı olumlu yönde etkilediği ve yoğun kullanım alanları oluşmasında etkili olduğu görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cadde, Gestalt, Eşik, Yer, Maçka

Page Range: 259-282


For Cited

Kırkık Aydemir, K. P., Çelikyay, S. & Sarar, Y. (2022). The Importance of Threasholds in Vusual Perception Assesment: Examples of İstanbul-Maçka Street. Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (3), 259-282.


454