Year:2022   Volume: 12   Issue: 1   Area: Eğitim

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 401

Fariz GÜL, Ferhat DAĞ, Muhammet Ekber ÖZDEMİR, Hüseyin AYÇİÇEK

Examining the Relationship between Teachers’ Burnout Levels and Perceptions of Organizational Support

Teachers sometimes encounter situations such as stress, workload, success anxiety, lack of motivation and organizational injustice. In this case, situations such as unwillingness, fatigue and anxiety arise in teachers. In this case, organizational support is important and the needed organizational support should be obtained by both managers and other employees. In this study, it was aimed to examine the relationship between teachers' burnout levels and their perceptions of organizational support. Corelational survey model, one of the descriptive research methods, was used in the research. The universe of the research consists of school administrators and teachers working in secondary schools in the city center of Malatya. The sample of the study consists of 374 teachers randomly selected from this universe. Demographic information form, ‎Maslach Burnout Scale and Perceived Organizational Support Scale were used as data collection tools in the research. Quantitative data analysis methods were used in the analysis of research data. In this context, the data were analyzed using the SPSS26 ‎data analysis program. In the analysis of the data, independent sample t-test, ANOVA test and correlation analysis, which are parametric tests, were used. As a result of the research, it was determined that the perceived support levels of the school principals were higher than those of the assistant principals and teachers. In addition, it was concluded that the organizational support perceptions of male teachers, who have 11-15 years of professional seniority, and less number of teachers at school, are higher than female teachers. The burnout levels of the teachers are similar according to the variables of gender, professional seniority, marital status, number of teachers in the school, and duration of duty in the same institution. It has been concluded that there is no significant relationship between perceived organizational support and ‎burnout scores, that as emotional exhaustion of teachers increases, their depersonalization levels also increase, and as emotional exhaustion and depersonalization increase, personal success decreases.

Keywords: Perception of Organizational Support, Burnout, Teacher, Secondary School


Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri İle Örgütsel Destek Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Öğretmenler bazen stres, iş yoğunluğu, başarı kaygısı, motivasyon eksikliği ve örgütsel adaletsizlik gibi durumlarla karşılaşmaktadırlar. Bu durumda öğretmenlerde mesleğe karşı isteksizlik, yorgunluk ve kaygı gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bu durumda örgütsel desteğin önemli olduğu ve hem yöneticiler hem de diğer çalışanlar tarafından, ihtiyaç duyulan örgütsel desteğin alınması gerekmektedir. Bu araştırmada öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri ile örgütsel destek algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Malatya il merkezinde bulunan ortaokullarda görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise bu evren içerisinden rasgele belirlenen 374 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak demografik bilgi formu, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve Örgütsel Destek Algıları Ölçeği Kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde nicel veri analiz yöntemleri kullanılmıştır. Bu kapsamda veriler SPSS26 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde parametrik testlerden bağımsız örneklem t testi, ANOVA testi ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda okul müdürlerinin algılanan destek düzeylerinin müdür yardımcısı ve öğretmenlere göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ayrıca erkek, 11-15 yıl meslekî kıdeme sahip olan, okuldaki öğretmen sayısı daha az olan öğretmenlerin örgütsel destek algılarının kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenlerin tükenmişlik düzeyleri cinsiyet, mesleki kıdem, medeni durum, okuldaki öğretmen sayısı, aynı kurumdaki görev süresi değişkenlerine göre benzerlik göstermektedir. Örgütsel Destek Algıları ve tükenmişlik puanları arasında anlamlı ilişkilerin meydana gelmediği, öğretmenlerin duygusal tükenmeleri arttıkça duyarsızlaşma düzeylerinin de arttığı, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma arttıkça kişisel başarının azaldığı sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Destek Algısı, Tükenmişlik, Öğretmen, Ortaokul


70