Year:2017   Volume: 7   Issue: 3   Area: İlahiyat

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 109

Recep UÇAR

Imam Hatip High School Vocational Courses Teachers’ Mysticism Tendencies

In this study, the data obtained from the quantitative study on Imam Hatip High School vocational courses teachers’ mystical thought tendencies were evaluated. In the study, it was seen that the general average of the questionnaires expressing Imam Hatip High School vocational courses teachers’ mystical thought tendencies was moderate but the sub-factors of the questionnaire were scored at different levels. As well as accepting that there may be esoteric (batınî) information, the mystical information system is accepted by the teachers at different levels; however, there is a more cautious approach to how to access this information. Teachers' participation in mystic existence and certain beliefs was found to be moderate and low. The lowest average is seen in spiritual officials (rical'ül-gayb) belief. Participation in Keramet (oracle), Mehdi (mahdî), vahdet-i vücud (wahdat-i wujud) and tevessül (resorting) subjects was realized below the average. The perfect human model (insan-ı kamil) understanding that mysticism aiming is generally accepted by teachers, but a cautious attitude is observed about the methods of (cruise) seyr-i sülûk that will attain this. In addition, the majority of teachers view social formations based on mystical thought as a natural social phenomenon.

Keywords: Religion Education, Imam Hatip High School, Vocational Class Teachers, Understanding of Religion, Mystical Tendency


İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenlerinin Tasavvufî Düşünce Eğilimleri

Bu çalışmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimleri üzerine yapılan nicel çalışmadan elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırmada İmam Hatip Lisesi meslek dersleri öğretmenlerinin tasavvufi düşünce eğilimlerini ifade eden anket maddelerinin genel ortalamalarının orta düzeyde olduğu, ancak anketi oluşturan alt faktörlerin farklı düzeylerde puanlanmalarının bulunduğu görülmüştür. Tasavvufi bilgi sistemi farklı düzeylerde öğretmenlerce kabul edilmekte; batıni bilginin olabileceğini kabul etmekle beraber bu bilgilere ulaşma yolları konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergilenmektedir. Tasavvufun varlık ve bazı inanç unsurlarına dair öğretmenlerin katılımlarının orta ve alt düzeylerde olduğu görülmüştür. En düşük ortalama rical’ül-ğayb inancında görülmektedir. Keramet, mehdilik, vahdet-i vücud ve tevessül konularına katılım da ortalamanın altında gerçekleşmiştir. Tasavvufun amaçladığı insan modeli insan-ı kâmil anlayışı öğretmenlerce genel kabul görmekte, ancak buna ulaştıracak seyr-i sülûk metodları konusunda temkinli bir tutum sergilenmektedir. Yine öğretmenlerin çoğunluğu tasavvufi düşünceye dayalı toplumsal oluşumları doğal bir sosyal vakıa olarak görmektedirler.

Anahtar Kelimeler: Din Eğitimi, İmam Hatip Lisesi, Meslek Dersleri Öğretmenleri, Din Anlayışı, Tasavvufi Eğilim


301