Year:2023   Volume: 13   Issue: 4   Area: Güzel Sanatlar

  1. Home
  2. Article List
  3. ID: 467

Nilay ER ORCID Icon,Ergün ARDA ORCID Icon

Stained Glass Sculpture: Marine Bio Diversity

Glass has existed in human life for ages. Its raw material is sio2 (silicon) from the sea and it has taken its place in the field of art with its visuality and light plays. There are 4 types of natural glass in nature. Before humans discovered artificial glass, they made arrows and spearheads from natural glass and were used for other purposes. Located in the ancient city of Troia in Western Anatolia, BC. The head of a lion from the last quarter of the third millennium BC. Examples such as the Hittite figurine made in the 14th-13th century show that rock crystal was used very early. M.S. The window panes, which began to be seen in the 6th century and later and were deliberately made in vivid colors, are considered to be the pioneers of the stained glass tradition. Stained glass, panels made of flat glass of different colors are used to close window openings. There are no examples of glass stained glass sculptures in open spaces in Turkey. In indoor spaces, window openings are covered with stained glass panels. This study covers the tifanny technique, which is the latest technique used in stained glass art, glass stained glass sculpture artists and examples of glass stained glass sculptures selected from their applications. In addition, it deals with the author's own original designs, three-dimensional glass stained glass sculpture work examples and production processes with visuals. In the research, library, travel and interview studies were made as findings. In the original research process, glass stained glass sculpture applications were realized. Thesis Advisor, Dr. Ergün Arda, supported and contributed throughout the application process. This work was supported by the BAP Coordination Unit of ÇÖMÜ with the project no: 4189. On May 18, 2021, the UN General Council approved a joint application by the International Glass Commission (ICG), the Society of Glass Societies (CGA) and ICOM-Glass to declare 2022 the United Nations International Year of Glass (Morris, 2022). Glass, as a raw material, contributes to both the planet and nature and human health in the fight against the climate crisis. Throughout his education life, the researcher worked together on ceramics and glass, and touched upon sea issues in his works. Technically, the cold glass technique and the art of stained glass, which is one of the oldest applications, are discussed. There are only two stained glass books as a source of books in Turkey. Rauf Tuncer is 'Stained Glass Art' M. Oktay Maral is 'Illuminated Glass Painting'. In addition, it is aimed to contribute to the literature with applications in the field of Fine Arts, sculpture, architecture and aesthetics. The Impact of Visual Arts on the Global Perception of Climate Change It is becoming more and more important that artistic and cultural activities with the theme of climate change are more effective on society than scientific, economic and political discussions (Gormley, 2010). In recent years, symposiums have been organized by taking advantage of the synergy between art and science, creating platforms where it is discussed how to increase the social perception of climate change. Because people can find something far beyond what is scientifically expressed in visual art works (Future Climate Dialogues, 2013). Looking at these events, the Venice Biennale, visited with great interest by art lovers from all over the world, is one of the closest examples of such an overdose of climate change emphasis in art for the first time (Venezia Art Bienalle, 2013). The Subject of Environmental Art has started to be taken as a subject by scientists and artists in our country with the Reality of Global Warming.

Keywords: Glass, Stained Glass, Sculpture, Construction, Light, Form


Cam Vitray Heykel: Deniz Biyoçeşitliliği Azalımı

Cam, çağlar boyunca insan yaşamında var olmuştur. Hammaddesi denizden sio2 (silisyum)olup görselliği ve ışık oyunlarıyla sanat alanında yerini almıştır. Doğada 4 tür doğal cam vardır. İnsanoğlu yapay camı keşfetmeden önce doğal camlardan ok ve mızrak uçları yapmış, başka amaçlar için kullanılmıştır. Batı Anadolu’da Troia antik kentinde bulunan M.Ö. III.binin son çeyreğine ait arslan başı ve M.Ö. 14-13.yy’da yapılmış Hitit heykelciği gibi örnekler kaya kristalin çok erken tarihlerde kullanıldığını göstermektedir. M.S. 6. yüzyıl ve sonrasında görülmeye başlanan ve kasıtlı olarak canlı renklerde yapılan pencere camları vitray geleneğinin öncüleri olarak kabul edilir. Vitray, farklı renklerde düz camlardan oluşturulan paneller pencere açıklıklarının kapatılmasında kullanılmıştır. Türkiye’de açık alanlarda cam vitray heykel örnekleri yoktur. Kapalı mekanlarda ise pencere açıklıkları vitray paneller ile kapatılmıştır. Bu çalışma, vitray sanatında en son kullanılan teknik olan tifanny tekniğini, cam vitray heykel sanatçılarını ve onların uygulamaları içinden seçilmiş cam vitray heykel örneklerini kapsamaktadır. Bununla beraber, araştırmayı yapan yazarın kendi özgün tasarımlarını, üç boyutlu cam vitray heykel çalışma örneklerini ve yapım süreçlerini görseller ile ele almaktadır. Araştırmada bulgu olarak kütüphane, gezi, röportaj çalışmaları yapılmıştır. Özgün araştırma sürecinde cam vitray heykel uygulamaları gerçekleşmiştir. Tez Danışmanı Dr.Ergün Arda uygulama süreçleri boyunca destek olmuş ve katkılarda bulunmuştur. Bu çalışma, ÇÖMÜ, BAP Koordinasyon Birimi tarafından no: 4189 projesi ile desteklenmiştir. 18 Mayıs 2021'de BM Genel Konseyi, Uluslararası Cam Komisyonu (ICG), Cam Dernekleri Topluluğu (CGA) ve ICOM-Glass tarafından 2022'nin Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı ilan edilmesi için ortak bir başvuruyu onaylamıştır (Morris, 2022). Cam bir hammadde olarak iklim kriziyle mücadelede hem gezegen ve doğaya hem de insan sağlığına katkıda bulunmaktadır. Araştırmacı eğitim hayatı boyunca seramik ve cam birlikte çalışarak eserlerinde deniz konularına değinmiştir. Teknik olarak soğuk cam tekniği ve en eski uygulamalardan olan vitray sanatını ele alınmıştır. Türkiye’de kitap kaynağı olarak yalnız iki adet vitray kitabı bulunmaktadır. Rauf Tuncer ‘Vitray Sanatı ‘ M. Oktay Maral ‘Işıklı Cam Resmi’dir. Bununla beraber Güzel Sanatlar heykel ve mimari, estetik alanda uygulamalarla literatüre katkı sağlanmak istenmiştir. Görsel Sanatların küresel İklim Değişikliği Algısı Üzerine Etkisi Toplum üzerinde iklim değişikliği temalı yapılan sanatsal ve kültürel etkinliklerin bilimsel, ekonomik ve politik anlamda yapılan tartışmalara göre daha etkili olduğu kanısı giderek daha çok ağırlık kazanmaktadır (Gormley,2010). Son yıllarda sanat ile bilim arasındaki sinerjiden yararlanarak düzenlenen sempozyumlarda, iklim değişikliği konusunda toplumsal algısının nasıl arttırılabileceğinin tartışıldığı platformlar yaratılmaktadır. Çünkü insanlar, görsel sanat eserlerinde bilimsel olarak ifade edilenlerin çok ötesinde bir şeyler bulabilmektedir (Future Climate Dialogues, 2013). Bu etkinliklere bakıldığında ise dünyanın her yerinden sanat severlerinin büyük ilgiyle ziyaret ettiği Venedik Bienali, ilk kez sanatta bu kadar aşırı dozda bir iklim değişikliği vurgusu yapılan en yakın örneklerinden biri olmuştur (Venezia Art Bienalle, 2013). Çevresel Sanat Konusu Ülkemizde de Küresel Isınma Gerçeğiyle Bilim İnsanları ve Sanatçılar tarafından konu olarak alınmaya başlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cam, Vitray, Heykel, Konstrüksiyon, Işık, Form

Page Range: 363-392


For Cited

Er, N. & Arda, E. (2023). Stained Glass Sculpture: Marine Bio Diversity. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (4), 363-392.


183