Yıl:2016   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 3

Adem YILMAZ

Yükseköğretimde Kalite ve Akreditasyona Yönelik Eğilimler: 2016 Yılına Kadar Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analiz Uygulaması

Bu çalışmada, yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında yapılan çalışmaları bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirmek ve yapılacak çalışmalara yeni bir bakış açısı getirmek amaçlanmıştır. Araştırma konusunu oluşturan tezler, makaleler, ulaşılabilen tüm dokümanlar yapılan tarama sonucu elde edilmiştir. Bu çalışma; 2016 yılına kadar yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında tespit edilen 240 çalışma ile sınırlıdır. Konularına ve hedef kitlelerine göre yapılan sınıflandırmada kalite ve akreditasyon uygulamaları dikkate alınmıştır. Çalışmada meta-analiz yöntemi kullanılmıştır. Türkiye’de yükseköğretimde kalite ve akreditasyon alanında 1996 yılından itibaren yapılan çalışmalarda; konu çeşitliliğinde ve çalışma sayısında kademeli olarak bir artışın yaşandığı, en fazla “akreditasyon ve kalite” konusunun çalışıldığı, çalışmaların büyük bir çoğunluğunun eğitim bilimleri enstitülerinde yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda; alanda yaşanan gelişme ve eğilimler, eksik kalan ya da yeni çalışılacak alanlar tespit edilmeye çalışılarak bu doğrultuda önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: yükseköğretim, kalite, akreditasyon, meta analiz


Approaches towards to Higher Education Quality and Accreditation: A Meta-Analysis Application Made up until 2016 Year

In this study, higher education quality and the work done in the field of accreditation with a holistic perspective are evaluated and a new perspective is intended to bring to studies. Thesis, the articles, all accessible documents which are research topics were obtained as a result of screening. This work; is limited to 240 studies identified in the work area of the quality and accreditation in higher education until 2016. In the classification of their subjects and target audience, quality and accreditation procedures are considered. In the study, meta-analysis method is used. In the field of quality and accreditation in higher education in Turkey in the study since 1996; diversity issues and the number of studies have been identified to increase and in the accreditation area, most studies have been done and most of the studies have been done in the education institute. At the end of the study; by looking developments and approaches taking place in the area, suggestions were made in this direction by determining for new area or missing area.

Keywords: higher education, quality, accreditation, meta analysis


172