Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 108

Nuray İSLATİNCE

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Tercih Etme Nedenleri Önem Sıralaması: Anadolu Üniversitesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Bankalar kaynakların etkin dağılımında önemli bir rol oynayan ve ekonomik büyüme sürecine katkı sağlayan mali aracılardır. Bu rollerinin yanı sıra güncel ve çeşitli bankacılık hizmetlerini toplumun farklı kesimlerine pazarlama görevini de üstlenmişlerdir. Bu hizmetlerden biri de kredi kart kullanımını yaygınlaştırmaktır. Bu amaçla farklı pazarlama stratejileri geliştirerek kredi kartlarının tercih edilmesini sağlama çabası içindedirler. Bu çalışma ile kredi kartlarının sahip olduğu işlevler birer ayrıcalık olarak üniversite öğrencilerine pazarlandığında öğrencilerin kredi kartını tercih etme nedenlerinden hangilerini daha önemli bulduklarına ilişkin bir önem sıralaması yapılması amaçlanmıştır. Araştırma için Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin tutum ve davranışlarını ölçmede en güvenilir yollardan biri olan ve fikir derecelerini ortaya çıkarmayı sağlayacak Likert ölçeğine göre hazırlanmış birincil veri toplama yöntemlerinden biri olan anket uygulaması yapılmıştır. Çalışma ile öğrencilerin tercih nedenlerine göre kümelere ayrılması istenmiş olup, katılımcıların puanları K-means kümeleme algoritması ile alt kümelere ayrımı yapılmıştır. Oluşan kümelerin oluşmasına etki eden ifadelerin belirlenmesi amacı ile varyans analizi (ANOVA) testi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kredi kartı, Banka, ANOVA


Reasons University Students Prefer Credit Cards Importance Ranking: A Study on Anadolu University Students

Banks are financial intermediaries that play an important role in the effective allocation of resources and contribute to the economic growth process. In addition to these roles, they also undertake the task of marketing current and diverse banking services to different segments of society. One of the services is to promote the use of credit cards. To this end, they endeavor to develop different marketing strategies to ensure that credit cards are preferred. This study aimed to determine the order of importance of the reasons why students prefer credit cards when the functions of credit cards are marketed to them as a privilege. One of the most reliable ways to assess the attitudes and behaviors of the students of Anadolu University for the study was through a questionnaire, which is one of the primary data collection methods prepared according to the Likert scale to provide opinion ratings. In the study, students were asked to separate clusters according to the reasons of their preference and the scores of the participants were divided into sub-clusters with the K-means clustering algorithm. Analysis of variance (ANOVA) was performed with the aim of determining the expressions affecting the formation of the clusters formed.

Keywords: Credit card, Bank, ANOVA


174