Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 104

Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlik Düzeyleri

Nahid BARMAKI ,Arzu ŞENER

Bu çalışmanın amacı; Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin finansal okuryazarlık düzeylerini belirlemektir. Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören 500 öğrenci üzerinde yürütülen bu çalışmada; öğrencilerin finansal okuryazarlık düzeyi belirlenmiş ve konu öğrencilerin farklı sosyo-ekonomik, demografik ve tanımlayıcı özellikleri açısından incelenmiştir. Çalışma sonucunda öğrencilerin finansal okuryazarlığa ilişkin soruların %53,62’sine doğru cevap verdikleri, dolayısıyla finansal okuryazarlık düzeylerinin orta düzeyde olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin finansal okuryazarlıkla ilgili en fazla bilgiye sahip oldukları alanın temel para bilgisi, en az bilgiye sahip oldukları alanın ise tasarruf ve yatırım alanı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: finansal, finansal okuryazarlık, finansal eğitim


Financial Literacy Levels of University Students

The purpose of this study is to assess the level of financial literacy among the students of Hacettepe University. The scores of financial literacy of 500 participants who are currently studying at Hacettepe University were assessed; and the focus of the study was examined by taking various socio-economic, demographic and defining variables into account. As a result, the study revealed that students responded correctly to 53.62% of questions related to financial literacy, indicating that they reached a medium level in financial literacy. The study also revealed that students knew most about basic monetary issues while least about saving and investment.

Keywords: financial, financial literacy, financial education


111