Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 378

Cihad DOĞAN

Ulus Markalama ve Ulus Markalama Çalışmalarının Belirleyici Amaçları

Marka; ticari firmaların ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtılması ve diğer ürün ve hizmetlerden farklılığını ortaya koymak için belirli bir tasarım veya sembol verme eylemi olarak tanımlanmaktadır. Ancak zaman içerisinde markalar; hem görsel öğelerden hem de ticari kuruluşlardan ibaret olmadığı bir yapıya bürünmüştür. Markaya ve markalama sürecine konu olan faktörlerden bir tanesi ise uluslardır. Ülkeler de tıpkı ticari işletmeler gibi rekabet, tanıtma, zihinsel konumlandırma, kamuoylarınca beğeni ve ilgi çekebilmek gibi nedenlerden dolayı pazarlama felsefe ve eylemlerine ihtiyaç duymaktadır. Burada öncül olarak pazarlama noktasında tercih edilen ise marka ve markalamadır. Günümüzde özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin yabancı kamuoylarında ülke markalarının yıldızını parlatmak ve ülkeye karşı sempati ve olumlu yönde algı ve çağrışım oluşturmak, ülkeye saygınlık katmak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Ülkelerce yapılan bu çalışmalar ulus markalama kavramıyla açıklanmaktadır. Bu çalışma; ülkeleri (devletleri) ulus markalama çalışmalarına yönelten amaçları incelemektedir. Ulusların markalama çalışmaları içerisinde olmaların en belirgin amaçları; politik, ekonomik, kültürel ve toplumsal konularda belirginleşmektedir.

Anahtar Kelimeler: Marka, Ulus markalama, Ulus markalama amaçları


The Defining Purposes of Nation Branding and Nation Branding Activities

Brand; It is defined as the act of giving a certain design or symbol to promote the products and services of commercial companies and to reveal their difference from other products and services. However, over time, brands; It has turned into a structure that does not consist of both visual elements and commercial organizations. One of the factors that are subject to the brand and the branding process is nations. Countries, just like commercial enterprises, need marketing philosophies and actions for reasons such as competition, promotion, mental positioning, public appreciation and interest. Here, as the premise, the preferred point of marketing is branding and branding. Today, especially in developed and developing countries, various studies are carried out to brighten the star of the country's brands in foreign public opinion, to create sympathy and positive perception and association towards the country, and to add dignity to the country. These studies conducted by countries are explained with the concept of nation branding. This work; It examines the aims that direct countries (states) to nation branding studies. The most obvious aims of being in the branding studies of the nations; It becomes evident in political, economic, cultural and social issues.

Keywords: Brand, Ulus branding, Ulus branding purposes


213