Yıl:2016   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Uluslararası İlişkiler

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 9

Ayhan Nuri YILMAZ ,Gökmen KILIÇOĞLU

Türkiye’nin Latin Amerika Açılımında Bir Yumuşak Güç Aktörü Olarak Diyanet İşleri Başkanlığı

Çalışmanın amacı, Latin Amerika coğrafyasını tanımlamak aktörlerini belirlemek ve bu çerçevede bölgedeki Türk ve Türkiye etkisini tarihi perspektiften geleceğe taşımak için fikir mülahazaları yapmaktır. Türkiye’nin etki sahası, etki derecesine göre sınıflandırılacak olursa hemen hemen en sonlarda yer alacak olan Latin Amerika, 2023 vizyonunda dünyanın ilk on ekonomisi arasında yer almayı hedefleyen bir ülke için kesinlikle kapsam dışında kalmamalıdır. Türkiye’de Latin Amerika denince akla gelen öncelikli kavramlar devrim, futbol ve dans olarak ifade edilebilir. Bölgenin ülkemizde genel olarak doğru bilindiği söylenemez. Dolaysıyla potansiyeli de gözardı edilmektedir. Gerek coğrafi gerekse iktisadi potansiyeli ile Latin Amerika, Türkiye için uzak kalamayacağı ve uzak kalmaması gereken bir coğrafyadır. İşin ilginç tarafı bölgenin büyük ülkeleri olan Brezilya Meksika ve Arjantin başta olmak üzere bölge ülkeleri de Türkiye’yi önemli addetmektedirler. Bu karşılıklı jeostratejik ve ekonomik gereksinim günümüzün etkinlik sağlama araçları arasında en önemlisi sayılan Yumuşak Güç ve Kamu diplomasisinin Türkiye açısından bölgede tatbikini elzem kılmaktadır. Klasik diplomasi araçlarını yanı sıra küresel trende de bağlı olarak yumuşak güç unsurlarının da kullanıldığı yeni dönemde alışılmadık bir aktör olarak Diyanet işleri Başkanlığının da kullanıldığını gözlemlemekteyiz. Çalışmamızda Diyanetin bölge ülkelerindeki, faaliyetlerine değinip ileriye dönük çıkarımlar yapılacaktır. Katoliklikle özdeşleşmiş bir bölgede İslam’ı temsil eden bir kurumun öne çıkması çalışmayı daha ilginç kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Latin Amerika, Yumuşak Güç, Kamu Diplomasisi, El Turko, TRT Diyanet, Diyanet İşleri Başkanlığı


Directorate of Religious Affairs as a Soft Power Actor in Turkey’s Latin American Initiative

The purpose of this paper is to define the Latin American geography, to identify its actors and within this scope, to consider ideas in order to carry the influence of Turks and Turkey in the region into the future through historical perspective. Latin America that will possibly be placed at the bottom if we are to categorize the Turkish area of influence by the degree of influence should not be excluded for a country which aims at ranking among the world’s top ten economies in the 2023 vision. First concepts in Turkey that spring to mind when it comes to Latin America can be revolution, football and dance. It is not possible to say that the region is properly known in our country. Therefore, its potential is ignored. With both its geographical and economic potential, Latin America is a geography that Turkey cannot and should not keep away from. The interesting part is that the countries in the region with major ones such as Brazil, Mexico and Argentina in the first place regard Turkey as important. This mutual geopolitical and economic necessity makes requisite the execution of Soft Power regarded as the most important among the tools for effectiveness and Public diplomacy in the region for Turkey. We observe that in this new era when soft power elements in addition to the traditional diplomacy tools are also utilized depending on the global trend, the Directorate of Religious Affairs is also used as an unusual actor. In our paper, the activities of the Directorate in the countries in the region and prospective inferences will be made. The fact that an institution standing for Islam comes to the fore in a region identified with Catholicism makes the paper more interesting.

Keywords: Latin America, Soft Power, Public Diplomacy, El Turco, The Directorate of Religious Affair, TRT Diyanet


189