Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 397

Çiğdem ÇADIRCI

Türkiye’de Kamu Kesimi Borçlanma Gereği: 2010-2021 Dönemi

Günümüzde hem gelişmiş hem de gelişmekte olan birçok ülkenin kamu kurum ve kuruluşlarının gelir ve giderlerinde denklik sağlayamadığı görülmektedir. Kamu finansman dengesi ile yakın ilişki içerisinde olan kamu açıkları ülkelerde kamu kesimi borçlanma gereği oranları üzerinde etkili bir unsur olmuş ve araştırmaların önemli bir konusu haline gelmiştir. Bu çalışmada, Türkiye’de kamu kesimi ve kamu kesimini oluşturan kurumlar kavramsal olarak incelenerek, 2010 yılından günümüze kadar geçen süreçte kamu kurum ve kuruluşlarının açıkları ve kamu kesimi borçlanma gereği ile kamu açıklarının finansmanında tercih edilen finansman yöntemlerinin seyri ele alınmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kamu Sektörü, Kamu Sektörü Borçlanma Gereği, Büyüme, Finansman Yöntemleri


Public Sector Borrowing Requirement in Turkey: The Period 2010-2021

Today, it is seen that both developed and developing countries cannot provide equivalence in the income and expenditures of public institutions and organizations. Public deficits, which are closely related to the public finance balance, have been an effective factor on the public sector borrowing requirement ratios in countries and have become an important subject of research. In this study, the institutions that make up the public sector and public sector in Turkey are examined conceptually and the deficits of public institutions and organizations and the need for public sector borrowing and the preferred financing methods in financing public deficits are discussed in the period since 2010.

Keywords: Public Sector, Public Sector Borrowing Requirement, Growth, Financing Methods


418