Yıl:2016   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 12

Türkiye ve Gelişmiş Ülkelerde Akran Öğretimine Yönelik Eğilimler

Elif TAN ,Adem YILMAZ

Bu çalışma son yıllarda oldukça ön plana çıkan fen eğitimini geliştirme çabaları kapsamında Türkiye ve gelişmiş diğer dünya ülkelerindeki akran öğretimi yöntemine yönelik eğilimleri karşılaştırmayı amaç edinmiştir. Araştırmada döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında; ulusal ve uluslararası literatür de çeşitli kaynaklardan ulaşılan makale, tez, bildiri ve raporlar incelenmiş, çalışmanın içeriğine ilişkin her nokta dikkate alınarak geniş boyutlu bir kaynak oluşturulmuştur. Ayrıca, ülkelerin akran öğretimine yönelik programları analiz edilerek değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’deki ve gelişmiş dünya ülkelerindeki akran öğretimi uygulamalarında benzerlikler ve farklılıklar bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar ışığında Türkiye'deki akran öğretimi uygulamalarına yönelik öneriler getirilmiş ve tavsiyelerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: akran öğretimi, doküman analizi, fen bilgisi eğitimi


Approaches towards to Peer Education in Turkey and Developed Countries

This study aims to compare approaches to peer teaching methods which is popular in recent years in science teaching in Turkey and other developed countries in the world. Document analysis method was used in this study. In the Scope of work; in national and international literature theses, papers and reports taken articles from various sources were examined and the content of the work has created a large-sized considering the source. In addition, countries’ the programs for peer education were evaluated by analyzing. As a result, the similarities and differences in peer teaching in Turkey and in the developed countries of the world has found. In the light of the results obtained, suggestions for peer teaching practice in Turkey brought and recommendations were made.

Keywords: peer teaching, document analysis, science education


80