Yıl:2018   Cilt: 8   Sayı: 3   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 199

Türkiye Ekonomisinde Toplam Faktör Verimliliği: Sektörel Karşılaştırma

Mehmet Emre ÜNSAL

Toplam faktör verimliliğinin bir ülke ekonomisi için ne denli önemli bir kavram olduğu hem teorik hem de uygulamalı çalışmalar ile ortaya konulmuştur. Bu çalışma da Türkiye ekonomisini toplam faktör verimliliği kavramı temelinde incelemektedir. Bu kapsamda, Türkiye ekonomisinde faaliyette bulunan ana sektörlerin toplam faktör verimliliği değerleri hesaplanarak sektörel karşılaştırma yapmak amaçlamaktadır. Çalışmanın hipotezi “Türkiye ekonomisinde toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektör imalat sektörüdür” şeklindedir. Teorik altyapının ortaya konulmasını takiben, ilgili sektörlerin toplam faktör verimlilikleri hesaplanmış ve böylece söz konusu karşılaştırmayı yapma imkânı elde edilmiştir. Sonuç itibariyle, Türkiye ekonomisinde yıllık ortalama toplam faktör verimliliği en yüksek olan sektörün imalat sektörü, en düşük olan sektörün ise enerji sektörü olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Ekonomisi, Sektörler, Toplam Faktör Verimliliği


Total Factor Productivity in Turkish Economy: Sectoral Comparison

The importance of total factor productivity for an economy is presented by many theoretical and applied studies. This study aims to analyze Turkish economy by means of total factor productivity. In this context, by calculating the total factor productivity levels of main sectors of Turkish economy, a sectorial comparison is tried to be realized. “Manufacturing sector has the maximum total factor productivity level in Turkish economy” is the hypothesis of this study. After the explanations of theoretical framework, total factor productivity levels of the related sectors were estimated and so the opportunity for the comparison has emerged. As a result, according to the average total factor productivity levels, manufacturing become the first sector and energy become the last one in Turkish economy.

Keywords: Turkish Economy, Sectors, Total Factor Productivity


49