Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 1   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 55

Taşeron Sorununun Çözümünde Sosyal Diyalog Mekanizmasının Yeri ve Önemi

Ali İhsan ÇELEN

Küresel rekabet sürecinde firmalara farklı konularda avantajlar sağlayan taşeronlaşma, üretim sürecinin önemli bir yönünü oluşturmaktadır. Bu nedenle taşeronlaşma gerek mal gerek hizmet üretim sürecinde geniş bir uygulama alanı bulmaktadır. Ancak bu durum çalışma hayatında özellikle çalışanlar açısından bireysel ve toplu düzeyde farklı sorunlara kaynaklık etmektedir. Her geçen gün daha da artan ve karmaşıklaşan bu tür sorunlara karşı üretilen çözümler yeterli olmadığından dolayı tarafları tatmin edici çözümler elde edilememekte ve sorun, çalışma hayatı gündemini sürekli meşgul etmektedir. Buna göre çalışma; taşeron sorununun temelde çok taraflı olması nedeniyle yine çözümünün de çok taraflı olması gereğine bunun da ancak etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizması ile gerçekleştirilebileceği tezine dayanmaktadır. Ayrıca çalışma doğrudan ya da dolaylı tüm tarafları tatmin edecek bir çözüm metodu olarak ileri sürülen sosyal diyalog mekanizmasının uygulanabilirliğini ortaya koyma amacı taşımaktadır. Bu kapsamda çalışmada; taşeron sorununda tarafların rolü; devlet, işveren, sendika ve çalışan açısından değerlendirilmiştir. Yine bu değerlendirmeden hareketle etkin ve dengeli bir sosyal diyalog mekanizmasında tarafların yeri, üstlenebileceği roller ve sürecin taraflar için önemi değerlendirilmiştir. Temel bulgulara göre taşeron sorunu, tek boyutlu olmayıp çok yönlü bir problemdir. Bu nedenle günümüzde tek yönlü çözümler nedeniyle tarafları tatmin eden kesin çözümler üretilememektedir. Tarafları tatmin eden kesin ve etkili çözümlerin sunulması ve gerçekleştirilmesinde sosyal diyalog mekanizması önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca süreç devlet tarafına sosyal, siyasal ve ekonomik konularda, işveren tarafına verimlilik ve karlılık konularında, sendikalara ve diğer çalışanlara karar alma sürecine katılma ve alınan kararları etkileme konularında farklı avantajlar sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Taşeron Sorunu, Sosyal Diyalog ve Taraflar


Social Dialogue Mechanism Place and Important in Subcontract Problem Solution

Subcontracting, which provides advantages to the firm on different issues during the global competition, is an important aspect of the production process. For this reason, subcontracting has a wide application area in the process of goods and service production. However, this situation is a source of different problems at the individual and collective level especially in terms of employees in working life. The problem is more and more complex and constantly engaged in working life each day. Because the solutions produced against the problem are not enough and satisfactory solutions for the problem cannot be obtained. For this case the paper; based on the idea that it can be realized by an effective and balanced mechanism of social dialogue because the subcontractor problem is mainly multilateral, the solution is also multilateral, The study is also aimed at demonstrating the applicability of the proposed social dialogue mechanism as a solution method that will satisfy all partners, directly or indirectly. In this context subcontracting problem has been evaluated in terms of state, employer, union and employee. From this point it has been evaluated the positions, roles and importance of partners in an effective and balanced social dialogue mechanism. According to basic findings, the subcontractor problem is not a one-dimensional problem but a multifaceted problem. For this reason, today, one-way solutions cannot produce definitive solutions that satisfy the partners. The mechanism of social dialogue as an important process presents and challenges the presentation and implementation of precise and effective solutions that satisfy the partners. The process also offers different advantages in terms of social, political and economic issues for the state, productivity and profitability for the employer, participation in the decision making process for union and other employees and influencing decisions taken.

Keywords: Subcontract Problem, Social Dialogue and the Partners


78