Yıl:2016   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: Güzel Sanatlar

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 11

Romantizm: En Sonunda İnsan Anlaşılmaz Yanını Anlamaya Başlıyor

Abdulhamit GÜMÜŞLÜ ,Ayşenur YILMAZ

Bu çalışmada, romantizmin ana dokusu olan, hayatın ve insan eylemlerinin yaratıcı ve estetik bir karaktere sahip olduğu fikrinden bahsedilmiştir. Fakat buna aykırı olarak, Romantizmi ortaya çıkaran sürecin, hiç de romantik olmayan ve katı bir karaktere sahip olan aydınlanma düşüncesinden kaynaklandığı iddia edilmiştir. Bu düşünceye dayanak olarak sunulan fikirler, daha çok Alman idealizminin uzantısı olan Alman romantiklere aittir. Zira, sanatın bütünsel estetik bir yaratı olduğu ve felsefenin varlığının da gelecekte sanata bağlı olduğunu ortaya ilk koyan onlardı. Söylemek gerekir ki; bu çalışma şaşırtıcı sonuçlara ulaşmıştır: Tanrı’yı gökyüzünden indirip sorgulamaya başlayan ve kendisini sorun olarak ortaya koyup anlamaya yeltenen sofistlerin gerçekleştirdiği antik aydınlanmadan günümüze değin geçen bin yıla yakın zamanda, sanat ve estetik, hiç Romantizmdeki kadar hayatın merkezine yerleştirilmemişti. Dahası, dünyanın kendisinin sanatsal ve estetik bir yaratım olduğu düşüncesi hiç bu denli cesurca iddia edilmemişti. İnsanın, artık akıldan sıyrılması gereken yaratıcı potansiyele sahip bir varlık olduğu düşüncesi de hiç bu denli vurgulanmamıştı. Ve denilebilir ki; insan akıldan zaman zaman çok uzaklaşsa da, duyguya ve sezgiye hiç Romantizmdeki kadar yakınlaşmamıştı.

Anahtar Kelimeler: Romantizm, estetik, şiir, sezgi, idealizm


Romanticism: In the End the Human Being Started to Understand His Dark Side

In this paper, it has been mentioned that as the key feature of the Romanticism; The idea of life and human actions has an aesthetic and creative character . In this context it has been claimed that ; the process which reveals the Romanticisim stems from the idea of Enlightenment Movement and ironicly this idea can not be defined as romantic even it was famous with strict rules . The idea which are presented as the basis of this theory , belongs to the German romantics who are under the influence of German idealizm. After all, they were the inventors of these concepts ; Art is an aesthetic holistic creation and existence of phliosophy depends on the art . This study has achieved amazing results; when we considere the extant millenial time which starts with the enlightment period when sophists began to questioning concept of God’s existence out of it’s usual norm and they assumed perception of God as a problem, tried to figüre it out anyway, even in these times art and aesthetic had never taken at the center of life as much as during Romantic period. Moreover, it had never been so boldly claimed before the idea of world itself is an artificial aesthetic creation . The idea never higlihted this much; a human being should isolate himself from rational thinking in order to reveal creativeness. And it may be said ; human stay out of rationalism time to time , but it never has been approached to the feeling and intuition as much as during Romantic period.

Keywords: Romanticism, aesthetic, poem, idealism, intuition


87