Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 400

Rehber Öğretmen/Psikolojik Danışmanların ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin İletişim Becerilerinin Johari Penceresi Modeli İle İncelenmesi

Ömer ÖCAL ,Hüseyin Kadir YÜKSEL,İlker GÖNEN,Abdulkadir ATLAY,Emine ATLAY,Tuğba KARABÖCEK,Hüseyin PEKKUZ

Öğretmenlerin okulla beraber çevreyi de etkileyen iletişim davranışları içinde olması ve öğrenim ortamlarının genel anlamda bir iletişim ortamı olması iletişim becerisinin, başarılı olmada ve mesleki sorunları çözmede etkili olacağı anlamı taşımaktadır. İletişim becerisi kişinin kişisel özelliklerine göre doğrudan değişmektedir. Bu durum iletişimde pencerelerin oluşmasına neden olabilmektedir. “Johari Penceresi Modeli” genel anlamda “Kişisel Açılım” sürecini inceleyen bir model olarak ifade edilebilir. Johari Penceresi modeli, bireyler arasında gerçekleşen iletişimin yapısını incelemek ve bu iletişimin düzeyini belirlemek amacıyla ortaya çıkarılan bir modeldir. Bu bilgilerden hareketle bu araştırmanın amacı, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile özel eğitim öğretmenlerinin iletişim becerilerinin “Johari Penceresi Modeli”ne göre incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubunu Türkiye’de Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul/kurumlarda görev yapan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ve özel eğitim öğretmenleri olmak üzere toplam 212 öğretmen oluşturmuştur. Gerçekleştirilen literatür taramalarında öğretmenlerin iletişim becerilerinin “Johari Penceresi Modeli” ile incelenmesine yönelik herhangi bir araştırmaya rastlanmamış ve araştırmanın, benzer çalışmaların gerçekleştirilmesi adına öncülük edecek öneme sahip olacağı düşünülmektedir. Çalışmada veri toplama aracı olarak “Johari Penceresi Ölçeği” ve katılımcıların demografik bilgilerinin sorulduğu kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; kadın ve erkek katılımcıların açık alanlarının geniş olduğu, özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmen/psikolojik danışmanların açık alanlarının geniş olduğu, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitime sahip katılımcıların açık alanlarının geniş olduğu ve katılımcıların tüm mesleki kıdem basamaklarında açık alanlarının geniş olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda öğretmenlere iletişim becerileri üzerine hizmet içi eğitimler düzenlenebileceği, aday öğretmenler için de adaylıkları süresince bu konuları kapsayan eğitimler düzenlenebileceği önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İletişim Becerisi, Johari Penceresi Modeli, Rehber Öğretmen/ Psikolojik Danışman, Özel Eğitim Öğretmeni


Examination of Communication Skills of Counselors/Psychological Counselors and Special Education Teachers with the Johari Window Model

The fact that teachers are in communication behaviors that affect the environment as well as the school, and that learning environments are a communication environment in general means that communication skills will be effective in being successful and solving professional problems. Communication skills vary directly according to the personal characteristics of the person. This can cause windows to appear in communication. The “Johari Window Model” can be expressed as a model that examines the “Personal Opening” process in general terms. The Johari Window model is a model created to examine the structure of communication between individuals and to determine the level of this communication. Based on this information, the aim of this study is to examine the communication skills of guidance counselors/psychological counselors and special education teachers according to the "Johari Window Model". The study group of the research consisted of a total of 212 teachers, including guidance counselors/psychological counselors and special education teachers working in schools/institutions affiliated to the Ministry of National Education in Turkey. In the literature review, no research was found on the examination of teachers' communication skills with the "Johari Window Model" and it is thought that the research will have a leading role in the realization of similar studies. In the study, the "Johari Window Scale" and the personal information form in which the demographic information of the participants were asked were used as data collection tool. As a result of the research; It was found that the open spaces of the female and male participants were wide, the open spaces of the special education teachers and guidance teachers/psychological counselors were wide, the open spaces of the participants with undergraduate and graduate education were wide, and the open spaces of the participants were wide in all professional seniority levels. In line with the results obtained, it has been suggested that in-service trainings on communication skills can be organized for teachers, and trainings covering these issues can be organized for novice teachers during their candidacy.

Keywords: Communication Skill, Johari Window Model, Counselor/ Psychological Counselor, Special Education Teacher


251