Yıl:2016   Cilt: 6   Sayı: 1   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 7

Ömer Kürşad TÜFEKCİ ,Yunus Emre BAĞIŞ

Psikolojik Bağlılık, Özdeşleşme Düzeyleri Lisanslı Ürünlere Yönelik Kalite Algısının Taraftarın Satın Alma Niyetine Etkisi

Tüketicilerin beklentisi, pazar dinamiklerinin gelişimi ve değişimi ile her geçen gün artmaktadır. Buna karşılık işletmeler/organizasyonlar sürekli güncel kalarak, beklentileri algılamaya çalışmaktadırlar. Spor pazarlaması alanında bu gelişimi çok net bir şekilde görmek mümkündür. Çünkü zaman içerisinde spor tüketicisi beklentilerinin karşılanmamasından dolayı tüketim yönünü değiştirdiği söylenebilir. Bu yüzden bu araştırma spor yönetimi ve spor pazarlamasının tüm boyutlarını içerisine alarak, spor tüketiminin bütüncül yapılandırılmasında ve yönetilmesindeki unsurları ele alınarak yapılandırılmıştır. Bu kapsamda bu araştırmada spor tüketicisinin tüketiminde etkin rol oynayan psikolojik bağlılık, özdeşleşme düzeyleri ve lisanslı ürüne yönelik kalite algısı değerlendirilmiştir. Araştırmanın verileri uluslar arası prestiji ve değeri olan, Singapur’da düzenlenen uluslararası bir tenis turnuvasının izleyicilerinden toplanmıştır. Araştırmada taraftarların psikolojik bağlılığının, özdeşleşme düzeylerinin ve kalite algısının satın alma niyetine etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Elde edilen veri seti istatistiki yöntemlerle analiz edilmiştir. Öngörülen model ve hipotezlere göre güvenilirlik ve geçerlilik analizleri yapılmıştır. Bu kapsamda psikolojik bağlılık, özdeşleşme, kalite algısının satın alma niyetine etkisi test etmeye yönelik regresyon analizinden yararlanılmıştır. Araştırmanın kuramsal yapısını oluşturan psikolojik bağlılık, özdeşleşme düzeyleri ve kalite algısının satın alma niyetine etkisi değerlendirilerek anlamlı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; psikolojik bağlılık boyutlarından inanç faktörünün, özdeşleşme boyutlarından taraftarlığın, tek boyutta toplanan kalite algısının satın alma niyetine etki ettiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: psikolojik bağlılık, özdeşleşme, kalite algısı, satın alma niyeti, tenis


Effect of Quality Perception for Psychological Commitment, Identification Levels Licensed Products on Purchase Intention of the Supporter

Expectations of consumers are increasing with each passing day with the development and the change of market dynamics. In return, businesses / organizations are trying to perceive the expectations by constantly staying up to date. This development can be seen very clearly in the field of sports marketing. Because it can be said that sports consumers have changed the consumption direction in time due to the fact that their expectations were not met. Therefore, this research was structured by approaching the factors in the integrated structuring and management of sports consumption, including all dimensions of sports management and sports marketing. Within this scope, quality perception for psychological commitment, identification levels and licensed products playing an effective role in the consumptions of sports consumers was evaluated in this study. Research data were collected from the audiences of an international tennis tournament which was held in Singapore and has international prestige and value. In the research, it was aimed to investigate the effects of supporters' psychological commitment, identification levels and quality perception on purchase intention. The obtained data set was analyzed with statistical methods. Reliability and validity analyzes were carried out according to the envisaged models and hypotheses. In this context, regression analysis was used to test the effect of psychological commitment, identification and quality perception on purchase intention. Significant results have been achieved by evaluating the effect of psychological commitment, identification levels and quality perception on purchase intention forming the theoretical structure of the research. According to the findings obtained in the study, it was concluded that beliefs factor from psychological commitment dimensions, partizanship from identification dimensions, and quality perception that gathered in one dimension affected the purchase intention.

Keywords: psychological commitment, identification, quality perception, purchase intention, tennis


236