Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 4   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 391

Gülsen Serap ÇEKEROL ,Uğur KESLER

Pazarlamada Yapay Zekâ

Yapay zekâ işletmeler tarafından potansiyel faydaları nedeniyle benimsenmeye çalışılan önemli bir bilgisayar bilimi alanıdır. Yapay zekânın tam olarak ne olduğunun anlaşılması, pazarlama alanında getireceği olası çözümlerin uygulanmasında başarı sağlanması konusunda önem teşkil etmektedir. Bu çalışmanın amacı, pazarlama alanında uzman kişilerden elde edilen bilgilerle, yapay zekânın pazarlamada uygulanmasında mevcut ve gelecekteki potansiyelin ve eğilimlerinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu çalışmada, bilgi toplamak için nitel araştırma yöntemi olan derinlemesine görüşmeler kullanılmıştır. Çalışma sonucunda, yapay zekâ hem büyük hem de küçük kuruluşlar tarafından benimsenmek istenmekte ve yapay zekâ çözümlerinin kuruluşlara entegre edilmesinin zaman almasından dolayı, daha erken adım atan kuruluşların rakiplere göre daha avantajlı olacağı görülmüştür. Bununla birlikte, yapay zekâ büyük boyutlarda veriyi çok hızlı bir şekilde analiz edip çözümler üreterek kuruluşlar için maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Pazarlama alanındaki kuruluşlar, bu teknolojinin kötüye kullanımıyla ortaya çıkabilecek risk ve etik sorunlara dikkat ederek yapay zekâ uygulamalarını benimsemelidirler.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, Pazarlama, Makine öğrenmesi


Artificial Intelligence in Marketing

Artificial intelligence is an important field of computer science that is being embraced by businesses for its potential benefits. It is important to understand exactly what artificial intelligence is in order to successfully implement its possible solutions in the field of marketing. The aim of this study is to reveal the current and future potential and trends in the implementation of artificial intelligence in marketing by utilizing the information obtained from marketing experts. In this study, in-depth interview, which is a qualitative research method, was used to gather information. According to the results of this study, artificial intelligence is aimed to be adopted by both large and small organizations, and it has been observed that organizations that adopt it earlier will be in a more advantages position than their competitors since it takes time to integrate artificial intelligence solutions. In addition to this, artificial intelligence helps reduce cost and saves time by analyzing large amounts of data and produce solutions very quickly compared to humans. Organizations in the field of marketing should adopt artificial intelligence practices by paying attention to the risks and ethical issues that may arise from the misuse of this technology.

Keywords: Artificial intelligence, Marketing, Machine learning


433