Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 383

Esra KARADUMAN ,Şengül İLGAR

Pandemi Sürecinde İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerin Salgın Bağlamında Ebeveynleriyle İletişimlerinin Çeşitli Temalar Doğrultusunda İncelenmesi

Bu çalışmada ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin pandemi süresince ebeveynleriyle iletişimlerinin ortaya konması amaçlanmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma türlerinden iç-içe çoklu durum deseni tercih edilmiştir. Amaçlı örneklem türlerinden ölçüt örneklem yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubunu Yalova İli Merkez İlçesinde bir ilkokulda öğrenim gören 32 dördüncü sınıf öğrencileri ve ebeveynleri oluşturmuştur. Veriler öğrencilerin yedi gün boyunca tuttukları günlükler ve öğrencilerin ebeveynlerinden görüşmeler ile toplanmıştır. Verilerin analizinde içerik ve betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına bakıldığında; ebeveynler ile çocuk arasında çift yönlü kurulan bir iletişimde çocukların olumlu bir dil ve davranış süreci içine girdikleri ortaya konmuştur. Çift yönlü ancak negatif bir iletişim ile çocukların kaygılandıkları ve ebeveynlerine karşı öfkeli tepkiler verdikleri bulunmuştur. Tek yönlü ve negatif iletişim ile de öğrencilerin yalnızlık duygusuna kapıldıkları, kendilerini ebeveynlerine karşı ifade edemedikleri ve ebeveynlerinin kaygılı tutumlarını benimsedikleri görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pandemi, ilkokul, iletişim, çocuk, aile


Investigation of Primary School 4th Grade Students' Communication with their Parents in the Context of the Epidemic According to Various Themes during the Pandemic Process

In this study, it is aimed to reveal the communication of primary school 4th grade students with their parents during the pandemic. In this study, nested multiple case design, one of the qualitative research types, was preferred. Criterion sampling method, one of the purposeful sampling types, was used. The study group consisted of 32 fourth grade students studying in a primary school in the Central District of Yalova Province and their parents. The data were collected through the diaries that the students kept for seven days and interviews with the parents of the students. Content and descriptive analysis methods were used in the analysis of the data. Considering the results of this study; It has been revealed that children enter into a positive language and behavior process in a two-way communication between parents and children. It was found that with a two-way but negative communication, children became anxious and gave angry reactions to their parents. It is seen that with one-way and negative communication, students feel lonely, cannot express themselves to their parents, and adopt their parents' anxious attitudes.

Keywords: Pandemic, primary school, communication, child, family


232