Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 437

Serap KİLCİ ORCID Icon,Damla ARDA ORCID Icon,Eyüp SUCU ORCID Icon,Ünal KUŞATAN ORCID Icon,Sinan TABAN ORCID Icon,Mustafa KAHRAMAN ORCID Icon,İlker YILDIZ ORCID Icon

Ortaokul ve Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilimsel Epistemolojik İnanç Düzeylerinin İncelenmesi (İstanbul Örneği)

Bilim genel anlamda bilginin gelişimine yönelik değer ve inançları içeren bir bilme yolu olarak ifade edilmiştir. Son dönemlerde bilim, bilgi ve bilimsel düşünce konusunda yaşanan farklılaşmalar bilim konusundaki standartların da değişmesine neden olmuştur. Bilgi edinme ve bilim konusunda yaşanan değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilmesi sürecinde düşünme becerisini şekillendiren etmenlerden birinin de epistemolojik inanç olduğu düşünülmektedir. Araştırma ile ortaokul ve ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inanç düzeylerinin ortaya konulması ve değişkenler bakımından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanının örneklemini ise İstanbul Anadolu Yakasında eğitime kayıtlı olan ve İstanbul Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Merkezi tarafından yapılan “Yaşanabilir Gelecek İçin Sürdürülebilirlik 2 TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği”ne katılan 215 ortaokul ve ortaöğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgiler Formu” ve “Bilimsel Epistemolojik İnançlar Ölçeği (BEİÖ)” kullanılmıştır. Araştırmada analizlerde kişisel bilgiler formundan elde edilen verilere betimsel istatistik yöntemlerinden frekans ve yüzde analizleri uygulanmış, BEİÖ’den elde edilen verilere ise açımlayıcı istatistik yöntemleri kullanılmıştır. Otorite ve doğruluk alt boyutu ile bilginin kaynağı alt boyutlarında kız öğrencilerden yana, bilginin kaynağı alt boyutunda öğrencilerin ilgi duydukları bilim dalına göre bilimsel epistemolojik inanç düzeylerinin fen bilimlerine ilgi duyan öğrenciler ile matematiğe ilgi duyan öğrenciler arasında matematiğe ilgi duyan öğrencilerden yana farklılık olduğu görülmüştür. Araştırmadaki bulgular ile bilimsel epistemolojik inanç düzeyleri belirlenmiş ve sonuçlar yorumlanmıştır. Ancak yorumların nedenleri ile ortaya konulabilmesi için nitel bir çalışma gerçekleştirilebilir. Ayrıca örneklem grubunun farklı bölgelerden belirlenmesi ile benzer nitelikte çalışmalar gerçekleştirilip yorumlanarak karşılaştırmalar yapılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilimsel epistemolojik inanç, Ortaokul öğrencisi, Ortaöğretim öğrencisi


Investigation of Scientific Epistemological Belief Levels of Secondary and Secondary Education Systems (İstanbul Example)

Science is generally expressed as a way of knowing that includes values and beliefs for the development of knowledge. The differences in science, knowledge and scientific thought in recent years have caused changes in the standards of science. It is thought that epistemological belief is one of the factors shaping thinking skills in the process of acquiring knowledge and adapting to changes and developments in science. The aim of the research is to reveal the scientific epistemological belief levels of secondary and secondary school students and to examine them in terms of variables. The sample of the research consists of 215 secondary and secondary school students enrolled in education in the Anatolian Side of Istanbul and participating in the "Sustainability for a Livable Future 2 TUBITAK 4007 Science Festival" organized by the İstanbul Fuat Sezgin Science and Art Center. In the research, "Personal Information Form" and "Scientific Epistemological Beliefs Scale" were used as data collection tools. In the analysis, frequency and percentage analysis, which is one of the descriptive statistical methods, was applied to the data obtained from the personal information form, and exploratory statistical methods were used to the data obtained from the BEİÖ. It was observed that in the sub-dimensions of authority and accuracy and the source of knowledge, there was a difference in favor of female students, and in the sub-dimension of the source of knowledge, there was a difference in scientific epistemological belief levels between the students who were interested in science and those who were interested in mathematics, according to the branch of science they were interested in. Scientific epistemological belief levels were determined with the findings in the study and the results were interpreted. However, a qualitative study can be carried out in order to reveal the reasons for the comments. In addition, by determining the sample group from different regions, similar studies can be carried out and interpreted, and comparisons can be made.

Keywords: Scientific epistemological belief, Secondary school student, High school student

Sayfa Aralığı: 185-198


Atıf İçin

Kilci, S., Arda, D., Sucu, E., Kuşatan, Ü., Taban, S., Kahraman, M. & Yıldız, İ. (2023). Investigation of Scientific Epistemological Belief Levels of Secondary and Secondary Education Systems (İstanbul Example). Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 185-198.


221