Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 398

Hasan AKDEMİR ,Fatma AKDEMİR

Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Kaygı Düzeyleri ile Yeni Nesil Sorulardaki Başarı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Araştırmanın amacı; ortaokul öğrencilerinin matematik kaygı düzeyleri ile yeni nesil sorulardaki başarı düzeyleri arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini ortaokul öğrencileri oluştururken örneklemini Ankara ilinde bulunan ve ortaokul kademesinde eğitim gören 150’si kız, 183’ü erkek olmak üzere 333 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Kişisel Bilgi Formu” ve “Yeni Nesil Sorular Başarı Testi” ile Richardson ve Suinn (1972) tarafından geliştirilen Ertkin, Dönmez ve Özel (2006) tarafından psikometrik özellikleri incelenen “Matematik Kaygı Ölçeği” kullanılmıştır. Elde edilen veriler “matematik sınavı ve değerlendirilme kaygısı”, “matematik dersine ilişkin kaygı”, “günlük yaşamda matematik kaygısı” ve “matematik konusunda kendine güven” boyutlarında öğrencilerin sınıf düzeylerine göre ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda matematik kaygısı ölçeğinin tüm alt boyutları için kız öğrencilerin kaygı düzeylerinin erkek öğrencilerin kaygı düzeylerinden fazla olduğu, matematik kaygısı ölçeğinin tüm alt boyutları için devlet okulunda kayıtlı olan öğrencilerin kaygı düzeylerinin özel okula kayıtlı olan öğrencilerin kaygı düzeylerinden fazla olduğu, 5. sınıf ve 7. sınıf düzeyinde eğitim gören öğrencilerin matematik kaygı düzeyleri yükseldikçe yeni nesil sorulardan elde ettikleri puanların düştüğü bulunmuştur. Araştırmanın, ortaokulda derse giren matematik öğretmenleri ile paylaşılması öğretmenlerin ders içeriklerini güncellemelerine yardımcı olacağı gibi, rehber öğretmen/psikolojik danışmanlarla paylaşılması onların öğrencilere yönelik yaptıkları rehberlik çalışmalarını şekillendirmelerinde faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Matematik kaygı düzeyi, yeni nesil sorular, beceri temelli sorular, ortaokul öğrencisi


Examination of the Relationship between Secondary School Students' Levels of Mathematics Anxiety and the Levels of Success in New Generation Questions

Purpose of the research; The aim of this study is to examine the relationship between secondary school students' math anxiety levels and their success levels in new generation questions in terms of different variables. While the universe of the research consists of secondary school students, the sample consists of 333 students, 150 girls and 183 boys, who are studying at the secondary school level in Ankara. In the research, “Personal Information Form” and “New Generation Questions Achievement Test” and “Mathematical Anxiety Scale” developed by Richardson and Suinn (1972) and analyzed by Ertkin, Dönmez and Özel (2006) were used as data collection tools. The data obtained were evaluated separately according to the grade levels of the students in the dimensions of "math exam and assessment anxiety", "anxiety about the mathematics lesson", "mathematics anxiety in daily life" and "self-confidence in mathematics". As a result of the evaluation, for all sub-dimensions of the mathematics anxiety scale, the anxiety levels of female students were higher than the anxiety levels of male students, for all sub-dimensions of the mathematics anxiety scale, the anxiety levels of the students enrolled in public school were higher than the anxiety levels of students enrolled in private schools. It has been found that as the math anxiety levels of the students studying at the grade level increase, the scores they get from the new generation questions decrease. It is thought that sharing the research with mathematics teachers in secondary school will help teachers update the course content, and sharing it with guidance teachers/psychological counselors will be useful in shaping their guidance work for students.

Keywords: Math anxiety level, new generation questions, skill-based questions, secondary school student


474