Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 419

Fatih TÜRKYILMAZ ,Samet DOĞAN,Nurcan TERKEŞ DOĞAN,Ferda EKİNCİ,Hasan AKDEMİR,Muhammed Uğur ÖZKAN,Çiğdem YETER

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Şırnak Örneği)

Araştırmanın amacı; Şırnak ilinde öğrenim gören ortaokul düzeyindeki öğrencilerin akademik motivasyon düzeylerinin cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul türü değişkenleri açısından incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Türkiye genelinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluştururken çalışmanın örneklemini Şırnak ilinde yaşayan 112’si kız, 52’si erkek olmak üzere toplam 164 ortaokul öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Vallerand ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilen Yurt ve Bozer (2015) tarafından psikometrik özellikleri incelenen ve Türkçe’ye uyarlanan “Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ)” kullanılmıştır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerden yana anlamlı farklılık olduğu, öğrencilerin kayıtlı oldukları okul türlerine göre anlamlı farklılığın olmadığı, öğrenim görülen sınıf düzeyleri değişkeni kapsamında “Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ)”nün bazı alt boyutlarında 7 ve 8. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden yana, “motivasyonsuzluk” alt boyutunda ise 6. sınıf düzeyinde öğrenim gören öğrencilerden yana bir anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Genel kapsamda nitel çalışma yöntemleri kullanılarak elde edilen sonuçların nedenleri derinlemesine incelenebilir. Araştırma sonuçları rehberlik faaliyetleri yürüten kurum ve kuruluşlarla paylaşılarak çalışma sonuçlarından faydalanılabilir. Ayrıca farklı değişkenler açısından benzer araştırmalar gerçekleştirilerek sonuçlar karşılaştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon düzeyi, ortaokul öğrencisi


Examination of Academic Motivation Levels of Secondary School Students in terms of Different Variables (Şırnak Example)

Purpose of the research; The aim of this study is to examine the academic motivation levels of secondary school students studying in Şırnak in terms of gender, grade level and school type variables. While the universe of the research consists of secondary school students studying throughout Turkey, the sample of the study consists of 164 secondary school students, 112 girls and 52 boys, living in Şırnak province. The "Academic Motivation Scale (AMS)," developed by Vallerand et al. (1989) and analyzed by Yurt and Bozer (2015), and adapted into Turkish, was used as a data collection tool. As a result of the research, there is a significant difference in favor of female students, there is no significant difference according to the type of school that the students are enrolled in. In the sub-dimension, it was observed that there was a significant difference in favor of the students studying at the 6th grade level. In general, the reasons for the results obtained using qualitative study methods can be examined in depth. The results of the study can be benefited from by sharing the research results with the institutions and organizations that carry out guidance activities. In addition, similar studies can be carried out in terms of different variables and the results can be compared.

Keywords: Academic motivation level, secondary school student


Atıf İçin

Türkyılmaz, F., Doğan, S., Terkeş Doğan, N., Ekinci, F., Akdemir, H., Özkan, M. U. & Yeter, Ç. (2022). Examination of Academic Motivation Levels of Secondary School Students in terms of Different Variables (Şırnak Example). Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (2), 163-176.


242