Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 3   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 425

Erol BAŞARAN ORCID Icon,Zafer KAMAK ORCID Icon,Hasan UZUNOSMANOĞLU ORCID Icon,Fatih ÇELEBİ ORCID Icon,Muhammet Ali ERBİR ORCID Icon,Hilal YİĞİT ORCID Icon,Elvan ÇALIŞKAN BAŞARAN ORCID Icon

Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Motivasyon Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Örneği)

Araştırma ile İstanbul ilinde bulunan okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencilerinin akademik motivasyon düzeylerinin cinsiyet, okul türü, BİLSEM’e kayıtlı olma durumu ve sınıf kademesi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evrenini Türkiye’deki okullarda öğrenim gören ortaokul öğrencileri oluştururken örneklemini İstanbul ilinde öğrenim gören 772 kız, 559 erkek olmak üzere toplam 1331 ortaokul öğrencisi oluşturmaktır. Araştırmada; Yurt ve Bozer (2015) tarafından Türkçe’ye uyarlanarak psikometrik özellikleri incelenen ve Vallerand ve arkadaşları (1989) tarafından geliştirilen “Akademik Motivasyon Ölçeği (AMÖ)” ile kişisel bilgi formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırma kapsamında AMÖ’nün “içe yansıyan dışsal motivasyon” alt boyutunda kız öğrencilerden yana anlamlı farklılık olduğu, “motivasyonsuzluk” alt boyutunda özel okulda eğitim gören öğrencilerden yana anlamlı farklılığın olduğu, “belirlenmiş dışsal motivasyon” alt boyutunda BİLSEM’e kayıtlı olan öğrencilerden yana anlamlı farklılığın olduğu ve “bilmeye yönelik içsel motivasyon”, “başarıya yönelik içsel motivasyon”, “uyarım yaşamaya yönelik içsel motivasyon”, “içe yansıyan dışsal motivasyon” ile “motivasyonsuzluk” alt boyutlarında eğitim görülen sınıf düzeyine göre anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. Akademik motivasyon düzeyinin incelenmesinin yanı sıra akademik motivasyon düzeyini etkileyen faktörlerin de incelenebilmesi için nitel araştırmalar gerçekleştirilebilir. Araştırma kapsamında ulaşılan sonuçlar, öğrencilere yönelik rehberlik hizmeti faaliyeti yürüten kurumlar ve kuruluşlar tarafından kullanılarak rehberlik hizmetlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerde detaylandırmalar gerçekleştirilebilir.

Anahtar Kelimeler: Akademik motivasyon, ortaokul öğrencisi, BİLSEM.


INVESTIGATION OF ACAInvestigation of Academic Motivation Levels of Secondary School Students in Terms of Different Variables (İstanbul Example)DEMIC MOTIVATION LEVELS OF SECONDARY SCHOOL STUDENTS IN TERMS OF DIFFERENT VARIABLES (İSTANBUL EXAMPLE)

The aim of the research is to examine the academic motivation levels of secondary school students studying in schools in Istanbul in terms of gender, school type, being enrolled in BİLSEM and grade level variables. The research population consists of secondary school students studying in schools in Turkey, while the sample is composed of 1331 secondary school students, 772 girls and 559 boys, studying in Istanbul. In the research; The personal information form was used as a data collection tool with the "Academic Motivation Scale (AME)", which was adapted into Turkish by Yurt and Bozer (2015) and analyzed for its psychometric properties and developed by Vallerand et al. (1989). Within the scope of the research, there is a significant difference for female students in the sub-dimension of "reflected extrinsic motivation", there is a significant difference in favor of students studying in private school in the sub-dimension of "non-motivation", and there is a significant difference for students enrolled in BİLSEM in the sub-dimension of "determined extrinsic motivation". It has been observed that there is a significant difference in the sub-dimensions of "intrinsic motivation to know", "intrinsic motivation to success", "intrinsic motivation to experience stimulation", "internally reflected external motivation" and "amotivation" according to the grade level of education. In addition to examining the level of academic motivation, qualitative research can be carried out to examine the factors affecting the level of academic motivation. The results obtained within the scope of the research can be used by institutions and organizations that carry out guidance service activities for students, and details can be made in the activities carried out in guidance services.

Keywords: Academic motivation, secondary school student, BİLSEM.

Sayfa Aralığı: 245-258


Atıf İçin

Başaran, E., Kamak, Z., Uzunosmanoğlu, H., Çelebi, F., Erbir, M. A., Yiğit, H., Çalışkan Başaran, E. (2022). Investigation of Academic Motivation Levels of Secondary School Students in Terms of Different Variables (İstanbul Example). Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (3), 245-258.


175