Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 428

Merve BOYRAZ ORCID Icon,Gökhan BOYRAZ ORCID Icon,Fariz GÜL ORCID Icon

Ortaokul İngilizce Öğretmenlerinin İngilizce Öğretiminde Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Araştırmanın temel amacı ortaokullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerinin İngilizce öğretiminde karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerilerini belirlemektir. Bu amaçla olgubilim deseninde nitel bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu 2021- 22 öğretim yılında Malatya ili Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde görev yapan 20 İngilizce öğretmeninden oluşmaktadır. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler içerik analizi yoluyla çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda üniversitelerde uygulamaya yönelik derslerin az olduğu, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin yetersiz olduğu, İngilizce dersine karşı önyargılı ve ilgisiz oldukları, ders sayısı, eğitim-öğretim materyallerinin ve ders kitaplarının yetersiz olduğu, velilerin ve okul yöneticilerinin yeterli desteği vermedikleri, teste dayalı sınav sisteminin dört temel beceriyi ölçmede yetersiz olduğu ve öğrencileri ezbere yönelttiği, sınıfların kalabalık olmasının öğrenmeyi olumsuz etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır. Ulaşılan bu bulgulara dayalı olarak üniversitelerde uygulamaya yönelik derslerin arttırılması, ders işlenişinde uygun yöntem ve tekniklerin kullanılması, öğrencilerin İngilizce dersine karşı önyargılarını kırabilmek amacıyla bireysel rehberlik çalışmalarının yapılması, okul yöneticileri ve velilerin İngilizce öğretimine karşı olumsuz bakış açılarının değiştirilmesi, ders saatlerinin arttırılması, sınıf mevcutlarının azaltılarak yeniden düzenlenmesi, teste dayalı değerlendirme yerine dört temel beceriyi de ölçebilen kapsamlı bir değerlendirmenin yapılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ortaokul, İngilizce Öğretmeni, İngilizce Öğretimi.


Problems Encountered by Secondary School English Teachers in Teaching English and Suggestions for Solutions

The main purpose of the research is to determine the problems and solution proposals faced by English teachers working in secondary schools in teaching English. For this purpose, a qualitative research was carried out in a phenomenological design. The study group of the research consists of 20 English teachers working in Battalgazi and Yeşilyurt districts of Malatya province in the 2021-22 academic year. The data were obtained through a semi-structured interview form developed by the researchers. The obtained data were analyzed through content analysis. As a result of the research, there are few practical courses in universities, students' readiness level is insufficient, they are prejudiced and uninterested in English lessons, the number of courses, educational materials and textbooks are insufficient, parents and school administrators do not provide sufficient support, the test-based examination system has four basic It has been concluded that it is insufficient in measuring the skill and directs the students to memorization, and that the crowded classrooms affect learning negatively. Based on these findings, increasing the number of practical courses in universities, using appropriate methods and techniques in teaching, conducting individual guidance studies in order to break the prejudices of students against the English lesson, changing the negative perspectives of school administrators and parents towards English language teaching, increasing class hours, reducing class sizes. It is suggested that a comprehensive assessment that can measure all four basic skills should be made instead of test-based assessment.

Keywords: Secondary School, English Teaching, English Teachers.

Sayfa Aralığı: 31-70


Atıf İçin

Boyraz, M., Boyraz, G. & Gül, F. (2023). Problems Encountered by Secondary School English Teachers in Teaching English and Suggestions for Solutions. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 31-70.


121