Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 399

Ortaöğretim Kurumlarına Kayıtlı Öğrencilerin Su Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Örneği)

Ferda EKİNCİ ,Ferdi ACIELMA,Yasin KÜÇÜKSEYMEN,Mualla Bengü ÖZTÜRK,Füsun KUBİLAY,Ahmet YELSELİ,Fatih TOPRAK

Artan nüfusla birlikte yeraltı sularının kullanımının da her geçen gün artması günümüz ve gelecekte su sorunlarının daha da artacağını göstermektedir. Su kıtlığının ve temiz suya ulaşabilme sorunlarının gelecekte daha da artacağı açıktır. Bu nedenle su kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve gelecek nesillere ulaştırılabilmesi için su okuryazarlık düzeyi yüksek birey ve toplumlara ihtiyaç vardır. Bu çalışmanın amacı ortaöğretim kurumlarında eğitim gören lise öğrencilerinin su okuryazarlık düzeylerinin farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Çalışma Sözcü ve Türker (2020a) tarafından geliştirilen Su Okuryazarlığı Ölçeği kullanılarak İstanbul’da bulunan ortaöğretim kurumlarına kayıtlı 402 lise öğrencisi ile yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan Su Okuryazarlığı Ölçeği’nin güvenirlik katsayısı .907 olarak hesaplanmıştır. Ölçek üç alt boyut ve 30 maddeden oluşmaktadır. Araştırma sonucunda kız öğrencilerin su tasarrufu, su bilinci ve su duyarlılığı düzeylerinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Sınıf düzeyi ve akademik not ortalamaları ile su okuryazarlık düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Anne eğitim durumu değişkeninde su tasarrufu alt boyutunda farklılık olduğu bulunmuşken baba eğitim durumu değişkeninde su tasarrufu ve su bilinci alt boyutlarında anlamlı farklılık bulunmuştur. Aile gelir durumu değişkenine göre ise su okuryazarlık düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlardan hareketle su okuryazarı bir toplum inşa edebilmek için aileden başlayarak güçlü bir eğitim sürecinin yürütülmesinin gerekliliği vurgulanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Su Okuryazarlığı, Su Tasarrufu, Su Bilinci, Su Duyarlılığı


Examination of Water Literacy Level of Secondary Students in Terms of Different Variables (Istanbul Example)

The fact that the use of groundwater is increasing every day with the increasing population shows that water problems will increase even more in the present and future. It is clear that the water shortage and the problems of being able to access clean water will increase further in the future. jul. For this reason, individuals and societies with high water literacy levels are needed in order to use water resources sustainably and to be delivered to future generations. The aim of this study is to examine the water literacy levels of high school students studying in secondary education institutions in terms of different variables. The study was conducted with 402 high school students enrolled in secondary education institutions located in Istanbul using the Water Literacy Scale developed by Sözcü and Türker (2020a). The reliability coefficient of the Water Literacy Scale used in the study.it is calculated as 907. The scale consists of three sub-dimensions and 30 items. As a result of the research, it was determined that the water conservation, water awareness and water sensitivity levels of female students were higher than those of boys. A statistically significant difference was found between the grade dec and academic grade point averages and the water literacy levels. It was found that there was a difference in the water conservation sub-dimension in the mother's educational status variable, while there was a significant difference in the water conservation and water awareness sub-dimensions in the father's educational status variable. According to the family income status variable, there was a significant difference between water literacy levels dec Based on these results, the necessity of conducting a strong educational process starting from the family is emphasized in order to build a water literate society.

Keywords: Water Literacy, Water Conservation, Water Awareness, Water Sensitivity


195