Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 117

Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algılarının Çalışan Performansı Üzerine Karşılıklı Aracılık Etkisi

Merve AKTUĞ ,Erdal ŞEN

Her geçen gün artan yoğun rekabet koşulları, örgütlerde insan kaynağına verilen önemin artmasına neden olmuştur. Bilgi ve birikim düzeyi yüksek çalışanlara sahip olan örgütler, rekabet ortamında önemli bir avantaj yakalamaktadır. Yeni teknolojiler, üstün yönetim sistemleri, elektronik sistemler gibi etkenler örgütlerin başarısı için gerekli olmasına karşın, örgütsel başarıyı sağlayan en temel etkenlerden bir tanesi insan kaynağının niteliğidir. Bu doğrultuda, örgütlerin sürekli değişen koşullar altında başarılı olabilmeleri, formal rol tanımları ile sınırlı kalmadan, görevin getirdiklerinin ötesinde, örgütsel etkinliğe ve gelişmeye katkıda bulunmaya istekli çalışanlar sayesinde olacaktır. Örgütler başarıyı yakalayabilmek ve sürdürebilmek için, gereksiz çatışmalara girmeyen, örgütün kaynaklarını israf etmeden kendi kaynağı gibi kullanan, örgütsel hedeflere ulaşmada istekli örgütsel vatandaşlara ihtiyaç duymaktadırlar. Bu çalışma da örgütsel vatandaşlık davranışının ortaya çıkmasında etkili olduğu düşünülen faktörlerden örgütsel adalet ve örgütsel güven bağımsız değişken olarak incelenmiş, çalışanların örgütteki uygulamalarla ilgili adalet algılamaları ve bu adalet algılamaları sonucu oluşan örgütsel güvenin bağımlı değişken olan çalışan performansında nasıl bir etki oluşturduğunu ortaya koymak amaçlanmıştır. Çalışma örgütsel adalet ve örgütsel güvenin çalışan performansına etkisini çağrı merkezinde ilk kez ölçmesi açısından önem taşımaktadır. Analiz sonucunda örgütsel adaletin, örgütsel güven ve çalışan performansını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Örgütsel Güven, Çalışan Performansı


The Mediating Effect of Organizational Trust and Organizational Justice Perceptions on Employee Performance

In the conditions of increasingly intense competition, have led to increase the importance of human resources in organizations. Organizations that have employees with a high level of knowledge and experienced achievements are providing a significant advantage in a competitive environment. Despite the new technologies, management systems, electronic systems, factors such as the success of the organization is required for the organizational success and also one of the main factor that drives the quality of human resources. In this regard, under the conditions of continually changing organizations to be successful, without being limited to the formal role of descriptions, the task is beyond what you've done. Thanks to staff that we intend to contribute in order to provide organizational effectiveness and development. Organizations achieve success and to sustain resources without wasting unnecessary conflicts in the organization using it as its source, in achieving organizational organizational goals are in need of “willing citizens”. This study also the factors that are thought to be effective in the emergence of organizational citizenship behavior organizational justice and organizational trust as the independent variable. Which is examined the just perceptions and fair perceptions of employees in the organisation related to the applications of organisational trust as a result of the performance of the employee is to indicate that the impact on the dependent variable. The study of organizational justice and organizational trust to measure the impact on employee’s performance in Call Center for the first time is very substantial. The results of the analysis organizational justice, organizational trust, and concluded that it had positive impact on employee performance.

Keywords: Organizational Justice, Organizational Trust, Employee Performance


60