Yıl:2020   Cilt: 10   Sayı: 3   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 340

Hatice ARMUTCUOĞLU TEKİN, Nergis ÜNLÜ, Kurtuluş BOZKURT

OECD Ülkelerinin Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının Yenilikçiliği

Yatırımların finansmanını sağlamak için yurtiçi ve yurtdışı tasarruflara ihtiyaç vardır. Yurtiçi tasarrufların yetersiz kaldığı noktada yurtdışı tasarruflara ihtiyaç duyulur. Bu durumda ise borçlanmanın maliyeti vergi artışları ile bir sonraki dönem yurtiçinde ülke vatandaşlarının harcanabilir gelirinin azalmasına neden olarak ulusal refahın azalmasına sebep olabilir. Diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımları, borçlanma maliyetine katlanmadan yurtiçinde yapılan yatırımların artmasını ve dolayısıyla ekonomik büyümeye katkı sağlayan bir faktör olarak değerlendirilebilir. Bununla birlikte ülkeler arasındaki gelişmişlik ve ekonomik büyüme farklılığının en önemli belirleyicilerinden biri teknolojik gelişmedir. Bu noktada teknolojik gelişme düzeyini ülkelerde yürütülmekte olan yenilikçilik faaliyetlerinin belirlediği söylenebilir. Bu nedenlerle bu çalışmada 1984-2017 dönemi için OECD ülkelerine gelen doğrudan yabancı sermaye girişlerinin uzun dönemde yenilikçi olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda OECD ülkelerine gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımları net girişleri, yerleşik ve yerleşik olmayanlara ait patent başvuruları göstergeleri vekil değişken olarak alınarak, bu değişkenlerin arasındaki ilişki Westerlund panel eşbütünleşme analizi yöntemi ile araştırılmıştır. Gerçekleştirilmiş olan uygulamada elde edilen sonuca göre uzun dönemde OECD ülkelerine gelen yabancı sermaye girişleri ile patent başvuruları arasında ilişki olduğuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla OECD ülkelerine olan doğrudan yabancı sermaye girişlerinin yenilikçilik faaliyetlerine etki ettiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları, Patentler, Panel Veri Analizi


Innovation of Foreign Direct Investments of OECD Countries

Domestic and international savings are needed to finance investments. Foreign savings are needed at the point where domestic savings are insufficient. In this case, the cost of borrowing may decrease the disposable income of the citizens of the country in the next period and cause decrease of the national welfare. On the other hand, foreign direct investment can be considered as a factor, which contributes to increase in domestic investments and thus economic growth develop without incurring borrowing costs. At the same time, one of the important determinants is the difference of development and economic growth between countries. At this point, it can be said that the level of technological development is determined by the innovation activities, which carried out in the countries. For this reason, in this study, it is aimed to investigate whether direct foreign capital inflows to OECD countries, for the period 1984-2017, are innovative in the long term. For this purpose, net inflows of foreign direct investments to OECD countries, patent applications indicators of residents and non-residents were taken as proxy variables, and the relationship between these variables was investigated by Westerlund panel cointegration analysis method. According to the results obtained in the implementation, there is a relationship between foreign capital inflows to OECD countries and patent applications in the long term. Therefore, it can be said that direct foreign capital inflows to OECD countries affect innovation activities.

Keywords: Foreign Direct Investment, Patents, Panel Data Analyses


40