Yıl:2018   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 182

Nurullah TAŞ ,Aslan GÜLCÜ

Lise Öğrencilerinin Tablet Bilgisayar Kullanımına Yönelik Tutum Ölçeği

Bu çalışmada lise öğrencilerinin tablet bilgisayarlara yönelik tutumları (derse -öğrenmeye - iyileştirmeye yönelik), tabletlerin derslerde kullanım sıklığı ve tutumlarının ders türlerine göre (sayısal-sözel-eşit ağırlık) farklılığının ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada bu amaca uygun nicel araştırma yöntemlerinden deneysel olmayan karşılaştırmalı desen kullanılmıştır. Bu çalışmada kolay ulaşılabilir örneklem gruplarıyla çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Erzurum’da FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayar dağıtılan iki liseden öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmaya 9.sınıf öğrencilerinden 75 erkek ve 95 kız olmak üzere toplam 170 öğrenci katılmıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak 15 maddeden oluşan Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Anketle elde edilen nicel veriler, SPSS 20.0 istatistik programında analiz edilmiştir. Elde edilen verilere göre tablete yönelik öğrenci tutumları olumludur. Öğrencilerin tablet bilgisayarlara karşı; derse yönelik tutumlarının ders türlerine (sayısal-sözel-yabancı dil) göre değiştiği fark edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tablet Bilgisayar, Fatih Projesi, Tablet PC


The Attitude Scale of High School Students towards Tablet PC Usage

In this study, it has been aimed to determine the attitudes of high school students towards tablet computers, the frequency of use of tablets in lessons and their attitudes according to course types. In this study, non-experimental comparative design from quantitative research methods has been used for this aim. This study has been carried out with convenience sample groups. The sample of the research has been composed of students from two high schools who were distributed tablet computers within the scope of FATİH Project. A total of 170 students, 75 males and 95 females from 9th grade students, participated in the research. A Likert type scale consisting of 15 items has been used as data collection tool in the study. The quantitative data obtained by the questionnaire have been analyzed in SPSS 20.0 statistical program. According to findings, student attitudes towards tablet computers are positive. It has been noticed that the attitudes of the students towards the lessons changed according to the lesson types (numerical-verbal-foreign language).

Keywords: Tablet PC, Fatih Project, Attitudes towards tablet PC


258