Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 382

Lisansüstü Eğitimli Öğretmenlerin π Sayısı ile İlgili Metaforik Algıları

Uğur YILMAZ ,Mevlüde DOĞAN

Matematiğin içinde özel sayıların varlığı her zaman dikkat çekici bir unsur olmuştur. Sabit ve özel bir sayı olan π sayısı bunlardan biridir. Çoğu zaman birimlerinin kullanımının ihmal edilmesi nedeni ile zihinleri karıştıran π sayısını öğreten konumda olan öğretmenlerin π sayısını nasıl algıladıkları ve nasıl bir anlam yüklediklerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda çalışmanın amacı lisansüstü eğitimli öğretmenlerin π sayısına yönelik metaforik algılarını ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim deseni seçilmiştir. Araştırmacılar tarafından “π sayısı …. gibidir/benzer. Çünkü …………” cümlesi olarak hazırlanan açık uçlu soru 2020-2021 güz döneminde lisansüstü eğitimli 30 öğretmene çevrim içi olarak ulaştırılmıştır. Katılımcılardan elde edilen araştırma verileri içerik analizi yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Öğretmenlerin üretmiş oldukları 27 farklı metafor benzerlikleri ve kullanım gerekçeleri dikkate alınarak sonsuzluk, gizem/düzen, gereklilik, matematik, nesne, hassasiyet ve oyun olmak üzere 7 farklı kategoride toplanmıştır. Öğretmenlerin üretmiş oldukları metaforlar arasında sıklıkla sonsuzluk kategorisinde yer alan evren ve uzaydır. Öğretimi ve öğrenimi sıklıkla sorunlara neden olmasına karşın öğretmenlerin π sayısına yükledikleri anlamların olumlu olduğu dikkat çekmektedir. En yüksek frekans değerine sahip sonsuzluk kategorisinde kadın öğretmenlerin daha çok yer aldıkları tespit edilmiştir. Mesleki deneyim değişkenine göre kategorilerde yer alan metaforları belirleme sıklıklarında ise anlamlı bir farklılık olmadığı görülmüştür. Çalışma grubunun 30 öğretmen ile sınırlı olduğu dikkate alınmalıdır. Bu nedenle katılımcı sayısının artırılmasıyla olumsuz metaforların da oluşup oluşmayacağı izlenebilir. Öğretmenlerin öğrencileri için oluşturacakları uygun etkinlikler ile π sayısı üzerinde düşünmeleri ve π sayısını içselleştirmeleri sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: öğretmen, metafor, olgubilim, içerik analizi, olgubilim


Metaphorical Perceptions of Graduate Educated Teachers about the Number of π

The existence of special numbers in mathematics has always been a remarkable element. The number π, which is a fixed and special number, is one of them. It is important to know how the teachers, who are in the position of teaching the number of π, are in the position of confusing the use of units, and how they perceive the number of π and how they attribute a meaning. In the study, which aimed to reveal the metaphorical perceptions of postgraduate teachers about the number of π, the phenomenology design was chosen from the qualitative research methods. “The number of π …. like/similar. Because the open-ended question prepared as the sentence …………” was sent online to 30 graduate educated teachers in the fall semester of 2020-2021, and the research data obtained from the participants were analyzed using the content analysis method. 27 different metaphors produced by the teachers were collected in 7 different categories as infinity, mystery/order, necessity, mathematics, object, sensitivity and game, considering their similarities and usage reasons. The universe and space are the most common metaphors produced by teachers. Although teaching and learning often cause problems, it is noteworthy that the meanings attributed to the number π by teachers are positive. It has been determined that male teachers are more involved in the infinity category with the highest frequency value. It was observed that there was no significant difference in the frequency of determining the metaphors in the categories according to the professional experience variable. It should be noted that the study group is limited to 30 teachers. For this reason, it can be monitored whether negative metaphors will also occur by increasing the number of participants. It can be ensured that teachers think about the number of π and internalize the number of π with the appropriate activities they will create for their students.

Keywords: teacher, metaphor, content analysis, phenomenological


70