Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Hukuk

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 111

Emre BERBER

Kurgu ve Gerçeklik Ekseninde Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: İnsan Hakları Örgütleri Özelinde Bir Değerlendirme

Türkiye’de sivil toplum alanı henüz gelişmekte olan bir alandır. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri tarihsel ve kuramsal rollerini oynamakta başarılı olamamaktadır. Bu durum dahil oldukları ve yeniden ürettikleri toplumsal ilişkiler ağının bu örgütlerin rollerini oynamalarına engel olmasından kaynaklanmaktadır. Sivil toplum örgütlerine ilişkin kurgu, toplumsal ilişkilerin gerçekliğiyle karşı karşıya kaldığında anlamsızlaşmaktadır. Bu çalışmada sivil toplum örgütlerine ilişkin kurguyla Türkiye örneğindeki gerçeklik mukayese edilerek analiz edilmiştir. Bu yolla genelde sivil toplum örgütlerinin özelde ise insan hakları örgütlerinin sivil toplum alanının gerektirdiği rollerini oynayamamalarının sebepleri irdelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Sivil toplum, sivil toplum örgütleri, insan hakları örgütleri, faal olan hukuk, hukuk sosyolojisi


Non-Governmental Organizations in Turkey in the Context of Fiction and Reality: An Evaluation of Human Rights Organizations

The civil society in Turkey is still a developing field. Non-governmental organizations working in this field are not successful in playing their historical and theoretical roles. This is because social network which both they are involved in and reproduce prevents them from playing their roles. The fiction about non-governmental organizations has become meaningless when faces with the reality of these social relations. In this study, the reality in Turkey is analyzed by comparing with the fiction of non-governmental organizations. In this way, the reasons why non-governmental organizations in general and human rights organizations in particular can not play the roles required by the fiction of civil society field are examined.

Keywords: Civil society, non governmental organizations, human rights organizations, law in action, sociology of law


209