Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 2   Alan: İşletme

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 380

Kirlilik Sığınağı Hipotezi ve Türkiye Ekonomisinde Geçerliliği (1990-2019 Dönemi Üzerine Ampirik Bir Çalışma)

Onur LAKEÇ

Kirlilik sığınağı hipotezine göre, kirli endüstriler olarak adlandırılan endüstrilerde özellikle doğrudan yabancı yatırımların da etkisiyle gelişmekte olan ülkelerde üretim yoğunlaşır. Diğer taraftan gelişmiş ülkelerde ise temiz endüstri yatırımları hız kazanır. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi açısından kirlilik sığınağı hipotezinin geçerliliğinin test edilmesi amaçlanmıştır. ARDL yöntemi kullanılarak karbondioksit salınımının kirlilik göstergesi olarak belirlendiği bir model oluşturulmuştur. 1990-2019 dönemine ait yıllık verilerin kullanıldığı araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye ekonomisi açısından kirlilik sığınağı hipotezi geçerli değildir. Kirlilik göstergesi ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında eşbütünleşme ilişkisi saptanamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kirlilik Sığınağı Hipotezi, Karbondioksit Salınımı, Doğrudan Yabancı Yatırım, ARDL Sınır Testi


Pollution Haven Hypothesis and Validity in Turkish Economy (An Empirical Study on the Period 1990-2019)

According to the pollution haven hypothesis production intensifies in industires called dirty industries in developing countries, especially under the influence of foreign direct investment. On the other hand, clean industry investments gain momentum in developed countries. In this study, it was aimed to test the validity of the pollution haven hypothesis from the point of view of the Turkish economy. A model has been created in which carbon dioxide emission is determined as an indicator of pollution using the ARDL method. According to the results of the research, in which annual data for the period 1990-2019 were used, the pollution haven hypothesis is not valid for the Turkish economy. No cointegration was found between the pollution indicator and foreign direct investments.

Keywords: Pollution Haven Hypothesis, Carbon Dioxide Emission, Foreign Direct Investment, ARDL Bound Test


36