Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 2   Alan:

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 407

Vasfi Nadir TEKİN ,Pınar Yıldız KUMRU,Gülşen AKMAN

İmalat Sektöründe Emek Verimliliğini Etkileyen Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi: Kocaeli Örneği

Bu araştırmada Kocaeli Bölgesinde imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde çalışanların iş doyumu, çalışma yaşamının kalitesi, yaşam doyumu, örgütsel bağlılık ve emek verimliliği arasındaki ilişkiler Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) ile belirlenmeye çalışılmıştır. Bu modelin çalışanların emek verimliliğini etkileyen değişkenlerin ve bu değişkenleri belirleyen faktörlerin belirlenmesinde kullanılabilirliği test edilmiştir Elde edilen sonuçlara göre, duygusal bağlılık çalışma yaşamının kalitesini, iş doyumunu, yaşam doyumunu anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir. Yaşam doyumu, iş doyumunu anlamlı ve pozitif olarak etkilemektedir. Normatif bağlılık, çalışma yaşamının kalitesini, yaşam doyumunu anlamlı ve negatif bir şekilde etkilemektedir. Çalışma yaşamının kalitesi ve iş doyumu, emek verimliliğini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Emek Verimliliği, İş Doyumu, Çalışma Yaşamının Kalitesi, Yaşam Doyumu, Örgütsel Bağlılık, Yapısal Eşitlik Modellemesi.


Investigation of Factors Affecting Labor Productivity in Manufacturing Industry by Structural Equation Modelling: Kocaeli Example

In this study, the relationships between job satisfaction, quality of working life, life satisfaction, organizational commitment and labor productivity of employees were tried to be determined by Structural Equation Model (SEM) in manufacturing enterprises operating in Kocaeli Region. The usability of this model in determining the variables affecting the labor productivity of employees and the factors determining these variables has been tested. According to the results, affective commitment affects the quality of work life, job satisfaction, and life satisfaction in a significant and positive way. Life satisfaction affects job satisfaction significantly and positively. Normative commitment significantly and negatively affects the quality of work life and life satisfaction. The quality of working life and job satisfaction affect labor productivity in a significant and positive way.

Keywords: Labor Productivity, Job Satisfaction, Quality of Work Life, Life Satisfaction, Organizational Commitment, Structural Equation Modelling


Atıf İçin

Tekin, V. N., Kumru, P. Y. & Akman, G. (2022). Investigation of Factors Affecting Labor Productivity in Manufacturing Industry by Structural Equation Modelling: Kocaeli Example. Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (1), 105-120.


382