Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 430

Alpay ARAS ORCID Icon,Barış EKİCİ ORCID Icon,Gülhan ATAK ORCID Icon,Şükrü DEMİRKOL ORCID Icon,Yakup KUTLUAY ORCID Icon,Deniz ÖZDENKCİ ARAS ORCID Icon,Gülen ÇAĞLAR ORCID Icon

İlkokul Öğrencilerinin Yazma Kaygısı Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yazma becerisinin geliştirilmesindeki en önemli etkenlerden biri de yazma sürecinde yaşanan problemlerdir. Yaşanan problemlerden bir kısmı yazmaya başlamandan önce zihinde yaşanan düzenleme problemleri olurken bir kısmı da yazıya aktarım sırasında ortaya çıkmaktadır. Yaşanan bu problemlerden biri de yazma kaygısıdır. Araştırma ile ilkokul öğrencilerinin yazma kaygısı düzeylerinin “cinsiyet, kardeş sayısı, sınıf düzeyi, aile gelir durumu, teknolojik araçlara sahip olma durumu ve teknolojik araçları kullanma sıklığı” değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya Ankara ilinde bulunan 252 ilkokul öğrencisi katılmıştır. Katılımcı olan 252 öğrencinin 172’si kız, 80’i erkek öğrencidir. Araştırma verileri ““Kişisel Bilgi Formu” ve “Yazma Kaygısı Ölçeği (YKÖ)” ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Toplanan verilere betimleyici ve açımlayıcı istatistikler uygulanarak cinsiyet değişkenine göre farklılık olmadığı ancak yazma kayısı düzeyinin 3. sınıfta okuyanlarda, kardeş sayısı artanlarda, aile gelir durumu yükselenlerde ve teknolojik araç kullanımı sıklaşanlarda arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ulaşılan sonuçlar rehberlik hizmetlerini yürüten öğretmenler ile sınıf ve Türkçe öğretmenleri ile paylaşılarak ilkokul öğrencilerinin yazma kaygılarının azaltılması konusunda çalışmalar yürütülebilir. Bu konuda nitel çalışmalar gerçekleştirilerek elde edilen anlamlı farklılıkların nedenleri derinlemesine araştırılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yazma kaygısı, Yazma becerisi, İlkokul öğrencisi


The Writing Anxiety Levels of Primary School Students Examining in terms of Different Variables

One of the most important factors in the development of writing skills is the problems experienced in the writing process. While some of the problems experienced are the editing problems in the mind before starting to write, some of them occur during the transfer to writing. One of these problems is writing anxiety. The aim of the study was to examine the writing anxiety levels of primary school students according to the variables of "gender, number of siblings, class level, family income, possession of technological tools and frequency of using technological tools". 252 primary school students in Ankara participated in the research. Of the 252 participants, 172 are girls and 80 are boys. Research data were collected using the “Personal Information Form” and the “Writing Anxiety Scale (YLO)” scale. By applying descriptive and explanatory statistics to the collected data, it was concluded that there was no difference according to the gender variable, but the level of writing apricots increased in the 3rd grade students, the number of siblings increased, the family income increased, and the use of technological tools increased. Studies can be carried out to reduce the writing anxiety of primary school students by sharing the results with the teachers who carry out the guidance services, class and Turkish teachers. The reasons for the significant differences obtained by conducting qualitative studies on this subject can be investigated in depth.

Keywords: Writing anxiety, Writing skill, Primary school student

Sayfa Aralığı: 1-16


Atıf İçin

Aras, A., Ekici, B., Atak, G., Demirkol, Ş., Kutluay, Y., Özdenkci Aras, D. & Çağlar, G. (2023). The Writing Anxiety Levels of Primary School Students Examining in terms of Different Variables. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 1-16.


214