Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 1   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 429

Murat DEMİRCAN ORCID Icon,Selim SELİMOĞLU ORCID Icon,Gurbet SELİMOĞLU ORCID Icon,Sevilay TURGUT ORCID Icon,Emre KIZILAY ORCID Icon,Murat ÜNVER ORCID Icon,Maksude KILIÇASLAN ORCID Icon

İlkokul Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği sınıflarda teknolojiden büyük ölçüde yararlanılması dijital okuryazarlığın sınıflarda temel bir konu olarak ele alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu gereklilik dijital okuryazarlığın “hayatta kalma becerisi” olarak ifade edilmesiyle de aşikâr olmaktadır. Araştırmada ilkokul öğrencilerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin “cinsiyet, kardeş sayısı, sınıf düzeyi, aile gelir düzeyi ve teknolojik araçlara sahip olma durumu, teknolojik araçları kullanma sıklığı” değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan 332’si kız, 293’ü erkek toplam 625 ilkokul 3 ve 4. sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve “Dijital Okuryazarlık Ölçeği (DOYÖ)” ölçekleri kullanılarak veriler toplanmıştır. Öğrencilerin demografik bilgilerine ilişkin verilere betimsel istatistik uygulanmış frekans ve yüzde tabloları verilmiş, uygulanan DOYÖ için açımlayıcı istatistik uygulanmıştır. Araştırmada; dijital okuryazarlık düzeyinin cinsiyet, kardeş sayısı, sınıf düzeyi ve aile gelir düzeyi açısından anlamlı farklılıklar göstermediği, teknolojik araçlara sahip olma durumu ve teknolojik araçları kullanma sıklığı açısından ise anlamlı farklılıklar gösterdiği ortaya konulmuştur. Araştırma ile ulaşılan bulgular doğrultusunda dijital okuryazarlık düzeyinin yükseltilebilmesi için örgün eğitim dışındaki çalışmaların yanı sıra örgün eğitimde de çalışmaların yer almasının faydalı olacağı ve çalışmaların disiplinler arası olacak şekilde farklı derslere de yaygınlaştırılması ile daha faydalı olacağı düşünülmektedir. l

Anahtar Kelimeler: Dijital okuryazarlık, okuryazarlık becerisi, ilkokul öğrencisi.


Examination of Digital Literacy Levels of Primary School Students in terms of Different Variables

The great use of technology in the classrooms where education and training activities are carried out reveals the necessity of considering digital literacy as a basic subject in the classrooms. This requirement is also evident when digital literacy is expressed as a “survival skill”. In the research, it is aimed to examine the digital literacy levels of primary school students in terms of "gender, number of siblings, class level, family income level and having technological tools, frequency of using technological tools". A total of 625 primary school 3rd and 4th grade students, 332 girls and 293 boys, in the province of Istanbul participated in the research. In the study, data were collected using the “Personal Information Form” and “Digital Literacy Scale (DFL)” scales. Descriptive statistics were applied to the data related to the demographic information of the students, and frequency and percentage tables were given, and explanatory statistics were applied for the applied DFL. In the research; It has been revealed that the level of digital literacy does not show significant differences in terms of gender, number of siblings, class level and family income level, but there are significant differences in terms of having technological tools and the frequency of using technological tools. In line with the findings of the research, it is thought that in order to increase the level of digital literacy, it would be beneficial to include studies in formal education as well as studies outside of formal education, and it would be more beneficial if the studies were extended to different courses in an interdisciplinary way.

Keywords: Digital literacy, literacy skill, primary school student.

Sayfa Aralığı: 17-30


Atıf İçin

Demircan, M., Selimoğlu, S., Selimoğlu, G., Turgut, S., Kızılay, E., Ünver, M. & Kılıçaslan, M. (2023). Examination of Digital Literacy Levels of Primary School Students in terms of Different Variables. Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (1), 17-30.


270