Yıl:2023   Cilt: 13   Sayı: 2   Alan: Eğitim

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 441

Emre YURDAÖZ ORCID Icon,Özlem ÖZER ORCID Icon,Olgun DOĞAN ORCID Icon,Yasemin GÜRSUN ORCID Icon,Emine Didem ÖZSARI ORCID Icon,Tülay BEYAZTAŞ OSKAY ORCID Icon,Yılmaz GÜLER ORCID Icon

İlk ve Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Şenliklerine Karşı Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi (İstanbul Örneği)

Bilginin ortaya çıkması ve kullanılması günümüzde oldukça hızlı olsa da bilginin üretilmesinden ziyade bilginin günlük hayatta oldukça etkin bir biçimde kullanılması daha ön plana çıkmıştır. Bu ön plana çıkışla beraber okullarda üst düzey düşünmeye yönelik faaliyetler yer almaya başlamış ve bu faaliyetlerden biri de bilim şenlikleri olmuştur. Araştırma ile ilk ve ortaokul öğrencilerinin bilim şenliklerine karşı tutumlarının “cinsiyet, okul kademesi ve bilim ve sanat merkezine katılı olma durumu” değişkenlerine göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinin Anadolu yakasında eğitim gören 120 kız ve 204 erkek olmak üzere toplam 324 ilk ve ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırma verileri “Kişisel Bilgi Formu” ve “Bilim Şenliği Tutum Ölçeği (BŞTÖ)” kullanılarak toplanmıştır. Ulaşılan verilere açımlayıcı ve betimleyici istatistikler uygulanmıştır. İlk ve ortaokul öğrencilerinin bilim şenliklerine karşı tutumlarının “cinsiyet, okul kademesi ve bilim ve sanat merkezine katılı olma durumu” değişkenlerine göre BTŞÖ’nün farklı alt boyutlarında anlamlı farklılıklar gösterdiği görülmüştür. Ulaşılan sonuçlar çerçevesinde sonuçlar ilk ve ortaokul kademesinde bilim şenliği düzenleyen yürütücülerle paylaşılarak bilim şenliklerine yönelik tutumun incelenmesi ve gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi sağlanabilir. Ayrıca bilim şenliklerine yönelik tutumun nedenleri ile incelenmesi için nitel çalışmalar gerçekleştirilerek alanyazına katkılar sağlanabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilim şenliği, Tutum, İlkokul öğrencisi, Ortaokul öğrencisi


Investigation of Primary and Secondary School Students' Attitudes towards Science Festivals in Terms of Different Variables (İstanbul Case)

Although the emergence and use of information is quite rapid today, the effective use of information in daily life has come to the fore rather than the production of information. With this coming to the fore, activities for high-level thinking began to take place in schools, and one of these activities was science festivals. The aim of the research is to examine the attitudes of primary and secondary school students towards science festivals according to the variables of "gender, school level and participation in science and art center". A total of 324 primary and secondary school students, 120 girls and 204 boys, studying in the Anatolian side of Istanbul, participated in the research. The research data were collected using the "Personal Information Form" and the "Science Festival Attitude Scale (SCI)". Explanatory and descriptive statistics were applied to the obtained data. It has been observed that primary and secondary school students' attitudes towards science festivals show significant differences in different sub-dimensions of SCI according to the variables of "gender, school level and participation in science and art center". Within the framework of the results reached, the results can be shared with the coordinators who organize science festivals at the primary and secondary school level, and it can be ensured that studies are carried out to examine the attitude towards science festivals and to carry out the necessary activities. In addition, qualitative studies can be carried out to examine the reasons for the attitude towards science festivals and contribute to the literature.

Keywords: Science fair, Attitude, Primary school student, Secondary school student.

Sayfa Aralığı: 271-282


Atıf İçin

Yurdaöz, E., Özer, Ö., Doğan, O., Gürsun, Y., Özsarı, E. D., Beyaztaş Oskay, T. & Güler, Y. (2023). Investigation of Primary and Secondary School Students' Attitudes towards Science Festivals in Terms of Different Variables (İstanbul Case). Journal of Current Researches on Social Sciences, 13 (2), 271-282.


347