Yıl:2018   Cilt: 8   Sayı: 2   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 185

Bülent İLHAN ,Güler GELGEÇ

İhracat Rekabetinde Türkiye’nin Geri Kalmasında Etken Faktörler

Türkiye, 1980’lerin yarısından itibaren ihracat öncelikli modeli esas almış ve ihracatını sürekli artırmıştır. Ancak gelişmekte olan diğer ülkelerle kıyaslandığında ihracat rekabetinde gerilerde kalmaktan kurtulamamıştır. Türk ihracatının hiçbir dönemde ithalatı karşılayamaması, katma değeri düşük ürünlerin ağırlıklı olması, ithalata bağımlı bir ihracat yapısından kurtulamamasının temelinde çok sayıda ekonomik, yapısal ve sosyal tabanlı sorunlar vardır. Bu çalışmada, Türkiye’nin ihracat rekabetinde geri kalmasının bazı temel nedenleri üzerinde durulmuştur. Bunlar; KOBİ işletmelerin teknolojik düzeyi düşük ürünler üretmesi, yetersiz Know-How düzeyi, nitelikli eleman sayının ve eğitimin seviyesinin düşük olması, Ar-Ge harcamalarının düşük payı, yenilik politikalarının yetersiz olması ve doğrudan yabancı sermaye akışının diğer ülkelere oranla düşük olması gibi olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İhracat Rakabeti, Know-How, İmalat Teknolojisi


The Determinant Factors Causing Turkey Fall Behind Export Competition

Turkey adopted export-based growth model and has increased its export volume constantly since half of 1980. But compared to other emerging economies, export competitiveness has not been relieved. There are a number of problems at the root of the inability of Turkish exports/imports ratio at all times. These are mainly the predominance of low added value products, the reliance on import-dependent exports and economic, structural and social problems. This study focuses on some of the basic reasons for the lag in Turkey's export competitiveness. These can be sorted as; SME’s (small and medium enterprises) low-tech manufacturing, inadequate know-how, low number of qualified employees and low level of education, low R & D spending, inadequate innovation policies and lower foreign direct investment flows compared to other countries.

Keywords: Export Competition, Know-How, Manufacturing Technology


188