Yıl:2020   Cilt: 10   Sayı: 4   Alan: Spor

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 361

Kürşad Han DÖNMEZ ,Şevki KOLUKISA,Nihan ALTUNDAŞ DEMİR

Halk Oyunları Sporcularının Algılanan Stres Düzeylerinin ve Problem Çözme Becerilerinin Karşılaştırması

Bu çalışma, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen 2019 yılı Türk halk oyunları finallerine katılan sporcuların stres düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkiyi araştırmak amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye halk oyunları finallerine katılan 383 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada, ölçme araçları olarak demografik veri formu, “Problem Çözme Envanteri (PÇE)” ve “Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ)” kullanılmıştır. Sonuç olarak; Halk oyunları sporcularının stres düzeyleri ve problem çözme becerileri arasında zayıf ama anlamlı bir korelasyon olduğu saptanmıştır. Bu bulgulara göre; katılımcılar arasında yaş kategorisi, cinsiyet, yaşam bölgesi, aile gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenine göre, algılanan stres ölçeği bakımından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak katılımcıların spor deneyimleri ile algılanan stres düzeyi arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Bu fark, 4-7 yıl ile 8-11 yıl ve 12 yıl ve üzeri spor deneyimi olan katılımcılar arasında tespit edilmiştir. Ayrıca katılımcılar arasında cinsiyet, yaş kategorisi, yaşam bölgesi, aile gelir düzeyi, anne ve babanın eğitim düzeyi değişkenine göre, problem çözme becerileri bakımından anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak katılımcıların spor deneyimleri ile problem çözme becerileri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir (p < 0,05). Bu fark, 4-7 yıl ile 12 yıl ve üzeri spor deneyimi olan katılımcılar arasında tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Halk Oyunları, Algılanan Stres, Problem Çözme


Comprasion of Folk Dancers’ Perceived Stress Levels and Problem Solving Skills

This study was conducted to investigate the relationship between levels of stress andproblem solving skills of athletes who participated Turkish Folk Dance Finals organized by the Federation in 2019. The sample consists of 383 athletes in the Turkish Folk Dance finals. In our study, demographic data form, "Problem Solving Inventory (PSI)" and "Perceived Stress Scale (PSS)" were used as measurement tools. As a result, a weak but significant correlation was found between the stress levels and problem solving skills of folk dancers. According to these findings; There was no significant difference between participants in terms of perceived stress scale according to the age category, gender, habitat, family income level, and education level of the mother and father. However, there was a significant difference between participants' sports experiences and perceived stress level. This difference was found out among participants with 4-7 years and 8-11 years and 12 years or more sport experience. In addition, no significant difference was found between the participants in terms of problem solving skills according to gender, age category, habitat, family income level, and education level of the mother and father. However, a significant difference was found between participants' experiences of participation in folk dances and problem solving skills. (p < 0,05). This difference was found out among participants with 4-7 years and 8-11 years and 12 years or more sport experience.

Keywords: Folk dances, Perceived Stress, Problem Solving


128