Yıl:2021   Cilt: 11   Sayı: 1   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 376

Furkan Fahri ALTINTAŞ

G20 Grubu Ülkelerin İklim Değişikliği Koruma Performanslarının ROV ve MAUT Yöntemleri ile Ölçülmesi

Ülkelerin iklim değişikliği koruma performanslarının farkında olmalarıyla ülkeler iklim değişikliğini koruma konusunda stratejiler, politikalar ve faaliyetler gerçekleştirebilmektedirler. Dolayısıyla ülkelerin iklim değişikliği koruma performanslarının ölçülmesi büyük önem arz etmektedir. Bu kapsamda araştırmada dünya sera gazı emisyonunun büyük çoğunluğundan sorumlu olan G20 ülkelerinin 2021 yılı İklim Değişikliği Performans Endeks (CPPI) bileşen değerleri üzerinden ülkelerin iklim değişikliği koruma performansları ölçülmüştür. Bulgulara kapsamında MAUT ve ROV yöntemlerine göre iklim değişim performansı en fazla olan ilk üç ülkenin İngiltere, Hindistan ve Endonezya, son üç ülkenin ise Güney Kore, Kanada ve Suudi Arabistan olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca ülkelerin CPPI değerleri MAUT yöntemi kapsamında hesaplanan değerler ile pozitif yönlü, anlamlı ve yüksek, ROV yöntemi ile ise pozitif yönlü anlamlı ve çok yüksek seviyede tespit edilmesinden dolayı CPPI’nın MAUT ve ROV yöntemleri ile genel anlamda açıklanabileceği sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında, CPPI MAUT yöntemiyle ROV yöntemine kıyasla daha yüksek ilişki içinde olmasından dolayı CPPI MAUT yöntemi ile ROV yöntemine kıyasla daha iyi açıklanabileceği değerlendirilmiştir. Bunların dışında MAUT ve ROV yöntemleri arasındaki ilişki pozitif yönde anlamlı ve çok yüksek seviyede olduğu için her iki yöntemin uyum içinde oldukları gözlenmiştir. Literatürde ülkelerin her hangi bir çevre koruma performanslarının herhangi bir çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemi ile ölçen bir araştırmaya rastlanılmamıştır. Ayrıca MAUT ve ROV kapsamında yapılan araştırmaların literatürde diğer ÇKKV yöntemlerine kıyasla sınırlı olduğu gözlenmiştir. Bu kapsamda bu araştırma, G20 ülkelerin iklim değişikliği koruma performanslarının MAUT ve ROV yöntemi ile elde edilen değerler araştırmacılar için bir veri seti niteliği taşımaktadır. ÇKKV yöntemleri kullanılarak yöntemler ile araştırma kapsamının genişletilmesi açısından ise bu araştırmanın literatüre katkı sağladığı değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İklim Değişimi, İklim Değişimi Koruma Performansı, MAUT, ROV


Measuring the Climate Change Protection Performance of G20 Group Countries with ROV and MAUT Methods

With the awareness of countries' climate change protection performances, countries can carry out strategies, policies and activities to protect climate change. Therefore, measuring the climate change protection performance of countries is of great importance. In this context, the climate change protection performances of the G20 countries, which are responsible for the majority of the world's greenhouse gas emissions, were measured using the 2021 Climate Change Performance Index (CPPI) component values. Within the scope of the findings, it was determined that the first three countries with the highest climate change performance according to the MAUT and ROV methods were England, India and Indonesia, and the last three countries were South Korea, Canada and Saudi Arabia. In addition, it has been concluded that CPPI can be explained in general terms with MAUT and ROV methods, since the CPPI values of the countries are determined to be positive, significant and high with the values calculated under the MAUT method, and positively significant and very high with the ROV method. In addition, it was evaluated that CPPI can be explained better with the MAUT method compared to the ROV method, since it has a higher relationship with the CPPI MAUT method compared to the ROV method. Apart from these, since the relationship between MAUT and ROV methods is positively significant and at a very high level, it has been observed that both methods are in agreement. There is no study in the literature that measures any environmental protection performance of countries with any multi-criteria decision making (MCDM) method. In addition, it has been observed that the studies conducted within the scope of MAUT and ROV are limited compared to other MCDM methods in the literature. In this context, this research is a data set for researchers on the values obtained by the MAUT and ROV method of the climate change protection performance of G20 countries. This study has been evaluated to contribute to the literature in terms of expanding the scope of the research by using MCDM methods.

Keywords: Climate Change, Climate Change Protection Performance, MAUT, ROV


26