Yıl:2017   Cilt: 7   Sayı: 3   Alan: Felsefe

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 102

Mehmet Fatih IŞIK

Felsefenin Başlangıcına Dair Olan Paradigmayı Yeniden Düşünmek

Felsefe, var olanları anlamaya yönelik bir tavır alma ve tutum takınma arayışıdır. Bu etkinliğin en temel amaçlarından biri de yaşamda farkındalık oluşturmakla beraber, yaşamı değiştirmeyi hedeflemektir. “Yolda olmayı” önemli bir işlev olarak gören felsefe disiplin alanı, bu serüvenini sürdürürken zorlu birçok sorunla da karşılaşır. Çünkü, hedefi sadece soru üretmekle kalmak değil, aynı zamanda bu soru/sorunlara cevaplar bulmaya da çalışmaktır. Bu çalışmadaki temel hedef; felsefenin doğası olmayıp, bu disiplinin başlangıç sorununu irdelemek ve incelemektir. Bunu yapmaya çalışırken; bu konuda birbirinden farklı kaynakların ileri sürdüğü tezleri, kendi iddiaları doğrultusunda ele almaktır. Ancak; bu konuda söylenecek her şeyin tartışmaya ve eleştiriye açık olacağı noktasındaki sübjektif tavrın da göz ardı edilmemesi gerekir.

Anahtar Kelimeler: Felsefe, farkındalık, tutum, felsefe disiplini, tartışma, sübjektif tavır


Rethinking the Paradigm on the Beginning of Philosophy

Philosophy is searching the attitudes of understanding the entities.. One of the main goals of it is creating awareness in life, beside to change of life. Philosophy which considers to be important "on the road", conflicts with various problems while resumes its adventure. Because its aim is not just producing questions, but also to find answers to these questions. The basic goal of this study is not examine the nature of philosophy; but to examine and explicate the beginning problem of this discipline. We try to deal with different this is asserted by different sources, from their own perspectives. But the subjective attitude that any critic and discussion could done on the topic should be take into consideration.

Keywords: Philosophy, awareness, attitude, discipline of philosophy, discussion, subjective attitude


574