Yıl:2022   Cilt: 12   Sayı: 1   Alan: İktisat

  1. Anasayfa
  2. Makale Listesi
  3. ID: 404

İhsan KURAN ORCID Icon

Dicle Kalkınma Ajansı’nın TRC3 Bölgesi Turizmi Üzerindeki Rolü

Bölgeler arasındaki dengesizliğin azaltılması amacıyla belirli bir bölge sınırları içinde faaliyet göstermek amacıyla Kalkınma Ajansları kurulmaktadır. Türkiye, bölgeler arasındaki dengesizlikleri azaltmak için 2006-2009 yılları arasında 26 kalkınma ajansı kurmuştur. Bu çalışmada TRC3 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Dicle Kalkınma Ajansı’nın hazırladığı faaliyet raporları doküman analizi yöntemi ile incelenerek Ajansın turizm alanında yaptığı çalışmalar incelenmiştir. Dicle Kalkınma Ajansı’nın turizm alanında yaptığı çalışmalar incelenerek Ajansın bölge kalkınmasına katkısı incelenmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda Ajansın bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesi amacıyla yaptığı çalışmaların son derece sınırlı kaldığı sonucuna varılmıştır. Ajans bölgedeki paydaşlarla işbirliği yaparak bölgenin turizm fırsatlarının daha verimli kullanılmasını sağlayarak bölge kalkınmasında öncü bir rol üstlenme misyonunu yerine getirememiştir.

Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınma, Kalkınma Ajansları, Dicle Kalkınma Ajansı, TRC3 Bölgesi


The Role of Dicle Development Agency on TRC3 Region Tourism

Development Agencies are established to reduce the imbalance between regions. Especially, Development Agencies operate in certain regions. Between 2006 and 2009, 26 development agencies were established in Turkey to reduce imbalances between regions. In this study, the reports of the Dicle Development Agency operating in the TRC3 Region were examined. Activity reports of Dicle Development Agency were analyzed by document analysis method. In particular, the agency's tourism studies were examined. The contribution of the agency to the development of the region has been tried to be examined. According to the results of the analysis, studies to develop the tourism potential of the region are very limited. The agency is insufficient in terms of cooperating with the stakeholders in the region and using the tourism opportunities of the region efficiently. For this reason, it could not play a leading role in the development of the region.

Keywords: Regional Development, Development Agencies, Dicle Development Agency, TRC3 Region


Atıf İçin

Kuran, İ. (2022). The Role of Dicle Development Agency on TRC3 Region Tourism. Journal of Current Researches on Social Sciences, 12 (1), 91-104. https://doi.org/10.26579/jocress.12.1.7


405